Project Acculturatie

Het project
Op 1 september 2008 is, in het kader van het Nationaal Actieplan,  het project Acculturatie van start gegaan. Aan dit project doen negen HO-partner-instellingen mee, waaronder de Universiteit Leiden en de andere drie E-Merge partners.

De ambitie van dit project is de kwaliteit van de instroom van de buitenlandse studenten te versterken, en dit door een gedegen online voorbereiding. Vanuit deze ambitie is de volgende doelstelling geformuleerd:

Buitenlandse studenten bereiden zich, voordat ze in Nederland komen, in groepsverband voor op hun studie. Daarbij worden in online pilots studieachterstanden weggewerkt, wordt kennisgemaakt met het leven en studeren in een andere (academische/onderwijs) cultuur en wordt een begin gemaakt met het vormen van een sociaal netwerk.

Om de doelstelling te kunnen bereiken worden binnen de negen betrokken instellingen, negen online pilots ontwikkeld voor buitenlandse studenten. Deze buitenlandse studenten gaan in Nederland een opleiding volgen. Zij zullen in de online pilots:

  1. online studieachterstanden wegwerken;
  2. online accultureren, dit houdt in:
    • kennis maken met de academische cultuur in Nederland;
    • starten met een (online) sociaal netwerk, doordat ze deel uit maken van een community (namelijk alle studenten die de opleiding gaan volgen).

Hoever zijn we?
De eerste maanden zijn met name aan het oriënteren en opstarten besteed. In het project zitten een aantal (voor sommige partners) nieuwe elementen: (1) het begrip acculturatie en daar (2) online vorm aan geven: Hoe doe je dat? (3) en het delen van materiaal: gebruik maken van een repository.
Op dit moment wordt het steeds concreter. Er zijn zes pilots afgerond, en daarvan starten 5 instellingen door. Drie pilots zijn op dit moment in uitvoering.
De pilots zijn zeer divers. Waar de ene instelling een schakelprogramma, nu nog Nederlandstalig, gaat omzetten in het Engels is de andere instelling bezig met chatsessies of online conferencingsessies aan het opzetten. In deze sessies oefent men het Engels en tegelijkertijd discussiëren studenten (in het Engels) de verwachtingen en beelden die zij hebben over Nederland.

Ook worden summercourses gegeven waarin buitenlandse studenten moeten samenwerken om te ervaren hoe in Nederland onderwijs wordt gegeven.

De NUFFIC is externe partner in het project en geeft advies over acculturatie.

Op 1 en 2 november 2010 is de slotbijeenkomst gepland bij de Haagse Hogeschool. Alle projecten presenteren zich met o.a. een filmpje. Maar er zullen ook andere presentaties zijn op het gebied van mobiliteit van studenten.

Informatie is te vinden op: www.acculturation.nl. Of bij Ria Jacobi (rjacobi@iclon.leidenuniv.nl)

Bijdrage van: Ria Jacobi

One thought on “Project Acculturatie

  1. I was just able to learn of new things that all countries must do to help the foreign students coming in. Online learning, training courses and tutorials can help these newbies feel at ease, when they enter a foreign land.An excellent post.

Leave a Reply