Eerste ervaringen met het Honours traject wijsbegeerte

interview met Jeroen van Rijen

 

Is jullie traject de eerste vorm van honours onderwijs bij wijsbegeerte?
Nee, zeker niet. Afgezien van twee succesvolle honours classes op het gebied van wetenschapstheorie georganiseerd door James McAllister, hadden we, en hebben we eigenlijk nog altijd, het BA honours research project. In dat kader kunnen uitstekende BA-studenten wijsbegeerte meewerken aan een onderzoeksproject van een van de stafleden. Alleen wordt van deze mogelijkheid zelden gebruik gemaakt. Een van de oorzaken daarvan is dat veel van onze echt goede studenten al dubbelstudenten zijn, of wanneer ze met wijsbegeerte gestart zijn, in het tweede of derde jaar met een tweede studie starten. Dan is er weinig tijd over voor honours elementen. 

Waarin verschilt het huidige honours traject van die vorige activiteiten?
Het belangrijkste verschil is dat het officiele traject wijsbegeerte in het Honours College niet open staat voor studenten wijsbegeerte. De deelnemende studenten komen verder uit elke faculteit. Het zijn  echte alfa’s, echte beta’s en echte gamma’s. Die grote disciplinaire verscheidenheid van de deelnemers klinkt door in alle discussies en maakt de onderwijsactiviteiten voor ons docenten en naar gelukkig blijkt ook voor de deelnemers op een speciale manier aantrekkelijk. 

Kun je kort aangeven wat er aan de orde komt in jouw traject? Wat maakt juist dit traject interessant voor studenten?
De doelstelling van dit traject hebben we indertijd als volgt omschreven: “Studenten die het traject wijsbegeerte hebben gevolgd, zijn in staat om met mensen van verschillende disciplinaire achtergrond helder, lucide en inspirerend te discussiëren over filosofische vragen van wetenschappelijke of maatschappelijke aard”. Dergelijke vragen komen bij studenten die doordenken altijd wel eens op, maar in hun gewone colleges kunnen ze die zelden of nooit aan de orde stellen. Ons traject biedt die mogelijkheid wel en voegt daar nog eens de diversiteit aan achtergronden van de discussiepartners als extra aan toe. Om deze doelstelling te realiseren, confronteren we de deelnemers met een reeks van uiteenlopende vragen naar vooronderstellingen van onze wetenschappelijke praktijk en van ons beeld van onszelf en van de wijze waarop we met anderen samenleven. In een inleidende crash course en nu in een seminar zijn dat de centrale discussiethema’s. Daarnaast volgen de deelnemers dit jaar enkele in overleg met hun talent coaches geselecteerde colleges ter voorbereiding van het afsluitende project in het derde jaar: het schrijven van een paper op het grensgebied van filosofie en hun eigen vakgebied, met bijbehorende verdediging tegenover onze eigen filosofiestudenten. 

Wat zijn je ervaringen tot nu met dit honours traject en hoe denken de andere docenten die bij jullie hieraan meewerken erover?
Om eerlijk te zijn was het in eerste instantie voor ons weer een van die klussen die we naast ons gewone werk er bij moesten doen omdat men op centraal niveau weer eens wat bedacht had, i.c. een Haags university college steunend op een Sirius-programma subsidie, in het kader waarvan ook voor de Leidse excellente studenten wat bedacht moest worden. Loyaal als we zijn, hebben we hier trouwhartig aan meegewerkt. En zie! Ook al is het voor ons nog steeds vooral vrije tijd werk, het blijkt nog erg leuk te zijn ook! Ik weet niet of het de toevallige samenstelling van deze groep is of dat we elk jaar zo’n cohort kunnen verwachten, maar deze studenten zijn niet alleen slim, maar ook intellectueel speels en nog geamuseerd en vrolijk op de koop toe.

Leave a Reply