Oproep pilots met weblectures

In 2010 is het Pilotproject Rich Media uitgevoerd. Aan dit project hebben alle faculteiten, het ICLON en het LUMC deelgenomen. Een project rond weblecturers, waarin de volgende resultaten behaald zijn: een Mediasite omgeving, uniforme apparatuur, uniforme werkwijze en interfacultaire samenwerking, gemeenschappelijke planning, functionele inrichting Mediasite en een veelheid aan opnames en veel ervaring met het maken van opnames.

Een logisch vervolg is dan om o.a. de focus op didactische toepassingen te richten.
Onlangs is het E-merge-project Video2Learn (=voorlopige werktitel) gestart waarin onder andere de Universiteit Leiden (via ondergetekende) middels pilots gaat onderzoeken welke uitvoerbare didactische scenario’s er te bedenken zijn voor het gebruik van weblectures (zie bijvoorbeeld http://weblectures.leidenuniv.nl).
Faculteiten mogen voor 10 maart ideeën indienen, de projectgroep zal uit de ingediende ideeën een keuze maken. Overigens, er is voor Leiden €15000 beschikbaar voor de geselecteerde pilot (-s).

  • Als je meer wilt weten kun je even de bijlage lezen of me natuurlijk altijd even bellen (071-5273743)
  • Wil jij een pilot aanvragen (of weet je binnen Leiden iemand anders die mee zou willen doen)? Sla dan deze bijlage op en stuur hem voor 10 maart ingevuld terug naar Karel Roos.

Mobiele website Universitaire Bibliotheken Leiden

Er is een bètaversie van de mobiele website van de Universitaire Bibliotheken Leiden beschikbaar.
Het voorlopige adres is: http://catalogus.leidenuniv.nl/aleph-cgi/m/index.pl.

Deze site maakt het gemakkelijk om op uw mobiele telefoon in de Catalogus te zoeken en in te loggen, boeken aan te vragen en te verlengen. U ziet waar de bibliotheken gevestigd zijn en wanneer ze open zijn. Met een simpele klik op het telefoonnummer belt u direct. Daarnaast kunt u het nieuws van de homepage van de gewone website en de tweets van de bibliotheken volgen. Helaas zijn niet alle pagina’s van de gewone website geschikt voor mobiele toepassingen.

Laat weten wat u ervan vindt

De mobiele website is uiteraard eerst uitvoerig getest. De bibliotheken zijn nu zeer benieuwd naar uw ervaringen. 
E-mail graag uw verbetersuggesties.
 

Van E-coach naar E-coach 2.0

In het eerste kwartaal van 2011 wordt het E-merge project E-coach afgerond. In deze periode gaat het vervolgproject E-coach 2.0 van start.

Waar in het eerste E-coach de nadruk lag op het onderzoeken van de mogelijkheden om probleemstudenten tijdig te signaleren, ligt in E-coach 2.0 de nadruk op de interventies van de studieadviseur om probleemstudenten te ondersteunen en uitval te voorkomen.

In het eerste project werd een zoekvraag op de campus solutions database ontwikkeld, om per cohort een lijst van studenten te kunnen genereren, op volgorde van minste naar beste studieprestatie. In dit project werden bij de projectpartners (Hogeschool Leiden, Haagse Hogeschool en TU Delft) al kleinschalige pilots verricht met e-mail contact met de probleemstudenten om deze aan te zetten een studieplanning te maken en bij problemen contact op te nemen met de studieadviseur.

In E-coach 2.0 zal grootschaliger gebruik gemaakt worden van de mogelijkheden die e-mail contacten naar aanleiding van achterblijvende studieresultaten tussen de studieadviseurs en studenten kunnen bieden. Hierbij zal bij alle participerende instituten het effect van deze interventies met de action research methode onderzocht worden.

Naar verwachting zal in het E-coach 2.0 project, naast het LUMC, plaats zijn voor nog één Leidse faculteit. Bij de uitvoering zal zo goed mogelijk aangesloten worden bij de lopende projecten, zoals het project “Studieplan”, om waar mogelijk elkaar te versterken en overlap te voorkomen.

LUMC participeert in SURFproject over itemconstructie en -beoordeling

Het LUMC, de faculteit Geneeskunde, particpeert samen met Maastricht, Nijmegen en Groningen in het SURF project "VGTogether, Samenwerken in Voortgangstoetsing". Binnen een aantal medische opleidingen in Nederland wordt gezamenlijk voortgangstoetsing toegepast. Deze toetsvorm faciliteert het longitudinaal monitoren van brede kennisontwikkeling en geeft de student de mogelijkheid leeractiviteiten te richten. De voortgangstoets wordt ieder kwartaal in vijf instellingen tegelijk schriftelijk door alle (± 8000) studenten geneeskunde afgenomen.   

Ter ondersteuning van voortgangstoetsing zijn inmiddels het toetsservicesysteem Vosys en het studentfeedbacksysteem ProF beschikbaar, onder beheer van de UM. Toekomstige ontwikkelingen zoals het digitaal adaptief afnemen van de toets, vereisen echter een hogere itemproductie. Om de werkdruk van zowel beheer als itemproductie te verlagen, wordt een centrale generiek te gebruiken infrastructuur voortgangstoetsing opgezet waarin, naast Vosys en ProF, tevens een nieuw systeem voor itemconstructie en itembeoordeling en een omgeving voor kennisuitwisseling zijn voorzien. Hiermee worden de mogelijkheden voor toekomstige digitale afname van de voortgangstoets sterk verbeterd. Bovendien zal de centrale infrastructuur naar behoefte voortgangstoetsing binnen andere domeinen en samenwerkingsverbanden op een efficiënte wijze kunnen ondersteunen.  

(Deze bijdrage is geschreven door: Peter de Jong, LUMC)

EZIS training met e-learning voor artsen

Overal in het LUMC zijn werkgroepen actief met het ontwerpen en testen van het basisdossiers en de specialistische dossiers in EZIS. Hoewel de dossiers in detail verschillen, is veel van de functionaliteit binnen de uiteindelijk geïmplementeerde dossiers gelukkig algemeen. Dit maakt het mogelijk om algemeen trainingsmateriaal voor zelfstudie doeleinden te ontwikkelen en op de detailverschillen tussen de specialismen in te gaan in de klassikale trainingen.

In de periode oktober 2010 tot en met februari 2011 is door de e-learning ontwikkelaars van divisie 1 een 16-tal e-learning modules ontwikkeld met als doelgroep artsen die vanaf april met EZIS zullen werken. De e-learning modules behandelen het grootste gedeelte van de functionaliteit in EZIS en vormen een basispakket dat bestudeerd moet worden voordat de klassikale trainingen in maart van start gaan. De e-learning modules worden momenteel voor een laatste controle beoordeeld door 2 eindgebruikers (artsen en ICT-ers) op het gebied van inhoud en gebruiksvriendelijkheid.

Inzet van e-learning voor deze doelgroep en doelstelling heeft als grootste voordeel dat het tijdsonafhankelijk ingezet kan worden, zodat artsen bijvoorbeeld ook tijdens een rustige dienst, of thuis in de avonduren, de leerstof kunnen bestuderen.

De e-learning wordt aangeboden via het learning management systeem (LMS) van bedrijfsopleidingen van het LUMC https://bedrijfsopleidingen.lumc.nl.
Voor de EZIS trainingen is een single-sign-on koppeling gelegd met http://medischonderwijs.nl/.

Artsen en andere LUMC gebruikers worden hierdoor automatisch vanuit het LMS via MedischOnderwijs.nl toegelaten tot de e-learning modules, zonder opnieuw in te hoeven loggen. De resultaten van de e-learning worden bij het afsluiten weer automatisch via dezelfde weg in omgekeerde volgorde geregistreerd in het LMS.

Open CourseWare Universiteit Leiden

Wereldwijd stellen instellingen voor hoger onderwijs steeds vaker onderwijsmateriaal open beschikbaar. Zo stelt het MIT, die als voortrekker kan worden beschouwd, 2.000 cursussen gratis beschikbaar via haar website. In Nederland volgden bijvoorbeeld de Technische Universiteit Delft en de Open Universiteit Nederland.
Gepubliceerde onderwijsmaterialen of Open Courseware (OCW) zijn digitale leermaterialen die via internet vrij toegankelijk zijn voor iedereen, en ook onder duidelijke voorwaarden kunnen worden hergebruikt. 
De Universiteit Leiden start nu met een eigen open courseware project. Daarmee haakt de universiteit in op deze steeds groter wordende internationale beweging. Het doel van het project ‘Open CourseWare Universiteit Leiden’ is ervaring opdoen met de mogelijkheden en kansen van het open online zetten van leermateriaal via vier pilots in masteropleidingen. Twee masteropleidingen vanuit W&N (Statistical Science en ICT&Business) en masteropleidingen vanuit Archeologie en FSW. Eind 2011 heeft elk van de vier pilots minimaal 40 EC van hun onderwijsmateriaal open online gezet.

Vorig jaar heeft de Universiteit Leiden op kleinere schaal al ervaring opgedaan met open courseware. In de loop van februari 2011 zullen de resultaten daarvan online te zien zijn. Het gaat om vier vakken, die een selectie van hun onderwijsmaterialen publiceren. Vanuit Geesteswetenschappen komen de vakken Vertaalwetenschap en Practices and Debates online en vanuit Rechten o.a. het vak Rechtstheorie en het Internationaal Publiekrecht. Deze pioniers zijn vanaf eind februari 2011online te bezichtigen op de Leidse Open Courseware portal. Voor een concreet beeld over open courseware is op de website van de Open Universiteit en de TU Delft interessante informatie te vinden.Voor meer informatie over het Leidse project kunt u bij Ria Jacobi terecht.

(Deze bijdrage is geschreven door Ria Jacobi)