Stand van zaken ICTO activiteiten Universiteit Leiden

Vorig jaar augustus ben ik begonnen als ICTO-coördinator bij het Bestuursbureau. En zoals mijn voorganger Marc Dupuis al schreef in zijn laatste column: “Het ICTO-schip vaart als nooit tevoren.” In 2011 werkt de universiteit met ambitie aan diverse projecten waarin ICT wordt ingezet ten behoeve van studiesucces en onderwijsinnovatie. Hieronder schets ik de stand van zaken van de lopende faculteitsoverstijgende projecten. Daarmee is dit de eerste van mijn nieuwe vaste bijdrage aan het ICTO weblog en de ICTO nieuwsbrief.

1. Digitaal toetsen 

In de eerste helft van 2010 voerde een werkgroep waarin het merendeel van de faculteiten participeerde, onder leiding van het ICLON, een behoefteonderzoek uit naar digitaal toetsen aan de Universiteit Leiden. De inventarisatie en adviezen zijn in september gerapporteerd aan de projectstuurgroep en de vicedecanen. De meest urgente behoefte die uit het behoefteonderzoek naar voren kwam, was die aan een toetslocatie: een toetslocatie geschikt voor afname van summatieve toetsen voor grote groepen studenten (minimaal 200). Hieruit voortvloeiend zijn eind 2010 twee activiteiten opgestart:

  • het opdoen van ervaring met summatief digitaal toetsen in de vorm van drie pilots door de faculteiten Geesteswetenschappen, Rechtsgeleerdheid en het LUMC.
  • het uitwerken van een exploitatieplan voor een mogelijke toetslocatie.

Over beide activiteiten wordt in maart/april aanstaande gerapporteerd. Beide rapportages leveren input voor het formuleren van vervolgstappen. 

Bij het LUMC/Geneeskunde zal voor de universiteit interessante ervaring worden opgedaan in het SURF-project "VGTogether, Samenwerken in Voortgangstoetsing", met name de ervaring met itembanking en de infrastructuur daarvoor. 

2. Open Courseware 

Nationaal en internationaal delen steeds meer onderwijsinstellingen hun leermaterialen open via internet, tegenwoordig open educational resources (OER) genoemd. Massachusetts Institute of Technology (MIT) begon tien jaar geleden als eerste om leermateriaal per cursus gebundeld via het web open te stellen. We spreken dan van Open Courseware (OCW). De doelstellingen van instellingen bij open courseware projecten zijn divers: van het vervullen van een maatschappelijke missie, tot internationale exposure, de overtuiging dat het open leermateriaal een wegingsfactor gaat worden in rankings, tot kennisvalorisatie en startpunt voor onderwijsvernieuwing. De Universiteit Leiden wil substantiële ervaring opdoen met de mogelijkheden van open courseware en start daarom het project Open Courseware Leiden. De universiteit bevindt zich met dit project binnen Nederland in de voorhoede.  

3.  Studiekeuze- en studiebegeleiding

Het optimaliseren van studiesucces via voorlichting, matching en effectieve begeleiding is een belangrijke doelstelling voor het Leidse onderwijs. Daarbij onderzoeken we steeds hoe ICT elke stap in deze keten nog efficiënter of effectiever kan ondersteunen. Er lopen en starten diverse activiteiten op dit vlak:

  • Rond studiekeuze start binnenkort in samenwerking met de TU Delft het project Content Rich Recruitment Tool, oftewel de Studiekeuzeportal.
  • Rond studievoortgang lopen twee projecten: in drie faculteiten is gestart met het maken van studieplannen door tweedejaars studenten met een studieachterstand; en in E-merge verband loopt het E-coach project. Actuele voortgangsgegevens uit uSis zijn bij beide projecten essentieel. De projecten wisselen ervaringen uit zowel wat betreft techniek (rapportages uit uSis) als methodiek van begeleiding.
  • Rond studievaardigheden is er al jarenlang ervaring met de website Studieondersteuning van de Leidse studentenpsychologen.  

4. Weblectures

Weblectures kunnen bijdragen aan uitdagend onderwijs en het vergroten van studiesucces. In 2010 is daarom het Rich media project gestart. In het najaar is een tussenrapportage uitgevoerd. In het eerste jaar zijn in totaal 362 weblectures opgenomen. De meeste van deze weblectures zijn afkomstig uit een collegereeks. Alle weblectures (ook de niet direct onderwijsgerelateerde weblectures zoals lezingen) zijn samen ruim 34.000 keer bekeken. Weblectures worden het meest bekeken in de dagen (vlak) voor het tentamen. Daarnaast worden weblectures goed bekeken op de dag voorafgaand aan het volgende college. Studenten blijken zeer tevreden over de geboden weblectures. Ze vragen er de docent om als het online komen van de colleges door omstandigheden even op zich laat wachten.Alle faculteiten onderschrijven dat er behoefte is aan een dergelijke basisvoorziening. Daarom wordt in 2011 gewerkt aan twee zaken:

  • het verder inrichten van de dienstverlening (project weblectures dienstverlening) 
  • het experimenteren met meer didactische toepassingen (project Video2learn in E-merge verband). 

5. Docentprofessionalisering 

Bij vernieuwing met ICT speelt de individuele docent een cruciale rol. Inzet van ICT vraagt van docenten nieuwe vaardigheden en inzicht in mogelijkheden. In aanvulling op de bestaande, veelal facultaire, ondersteuning is er nu een online cursus over inzet van ICT in onderwijs beschikbaar voor alle docenten van de Universiteit Leiden. Deze cursus is  voor iedereen toegankelijk via het eigen Blackboard account. De cursus is tot stand gekomen via een samenwerkingsverband met de vier E-merge instellingen en 11 internationale universiteiten, en geproduceerd door Epigeum, een aan Imperial College gelieerd professioneel productiebedrijf. In 2011 wordt het gebruik van de online cursus verder gestimuleerd in samenwerking met HRM, de trainers van het ICLON en BKO-coördinatoren. 

6. ICTO-meerjarenplan 2011-2014 

In de eerste helft van 2011 werken we, in overleg met diverse betrokkenen, aan het ICTO-meerjarenplan 2011-2014. Dit plan maakt deel uit van het ICT-meerjarenplan dat eens in de vier jaar wordt opgesteld onder regie van de afdeling Informatiemanagement van het Bestuursbureau. In de loop van juni is het meerjarenplan 2011-2014 in concept gereed. Voor wie zijn geheugen wil opfrissen staat hier het ICT-meerjarenplan 2007-2010. 

Leave a Reply