E-Merge Instroom – Doorstroom – Uitstroom – Dag op 22 november 2011.

Alle projecten van E-Merge zijn verbonden met het thema van E-Merge: Studiesucces, door innovatieve inzet van bestaande software.  

Tijdens deze dag hebben we onze projecten aan onze collega’s van de E-Merge instellingen en daarbuiten gepresenteerd. Niet alleen de afzonderlijke projecten van E-Merge zijn aan bod komen, maar ook de vraag of en hoe deze projecten bijdragen aan studiesucces. Het ging daarbij om de effectiviteit en samenhang van studiesucces- interventies en het beleid hieromtrent van onze instellingen. Zo’n zeventig collega’s namen deel aan de dag, waaronder heel opvallend (en welkom!) een zevental studieadviseurs vanuit de Universiteit Leiden. Cees Terlouw, Lector Instroommanagement & Aansluiting, Kenniscentrum Onderwijsinnovatie, Saxion Hogeschool, deed de Keynote.

Voor méér over deze dag, zie: www.e-merge.nu/archief-e-merge-bijeenkomsten/in-door-uitstroomdag-22-november-2011/

Bijdrage van: Henk Frencken, programmamanager E-merge 

 

Zoeken wordt Vinden bij bibliotheken van de Universiteit Leiden

Sinds half november is op de website van de Universitaire Bibliotheken Leiden een nieuwe zoekmachine te vinden, vooralsnog een beta-versie. We noemen dit systeem (voorlopig) de nieuwe Catalogus. Met de nieuwe Catalogus is het mogelijk om met één zoekactie tijdschriftartikelen, boeken en andere publicaties uit onze verschillende collecties te vinden.
De belangrijkste verschillen met onze huidige systemen (Catalogus en Digitale Bibliotheek) zijn:

 • De nieuwe Catalogus zoekt niet alleen in de Catalogus, maar in meerdere bestanden tegelijkertijd.

 • Met de nieuwe Catalogus vindt u ook tijdschriftartikelen en ander materiaal, waarvan veel direct full-text beschikbaar is.

  In onze cursussen laten we studenten inmiddels deze nieuwe Catalogus al gebruiken, en we merken dat zij erg enthousiast zijn over het gemak en de grote hoeveelheid informatie die zij vinden. Wij stellen ook uw ervaringen op prijs. Laat het ons weten via de feedback-knop die beschikbaar is in de nieuwe Catalogus. Op die manier kunnen we het systeem verder verbeteren.  

   

  Bijdrage van Anneke Dirkx, Hoofd Informatie en gebruikersondersteuning, UB Leiden 

   


 • Open Courseware Universiteit Leiden

  De Universiteit Leiden wil substantiële ervaring opdoen met de mogelijkheden van open courseware en is daarom dit voorjaar gestart met het project Open Courseware Universiteit Leiden. De universiteit bevindt zich met dit project binnen Nederland in de voorhoede. Nationaal en internationaal delen steeds meer onderwijsinstellingen hun leermaterialen open via internet, tegenwoordig open educational resources (OER) genoemd. Massachusetts Institute of Technology (MIT) begon tien jaar geleden als eerste om leermateriaal per cursus gebundeld via het web open te stellen.

  Eerdere Leidse experimenten al online 

  Al in 2010 is de universiteit in een pre-pilot begonnen met open courseware op kleine schaal. Dit was in het E-merge project Instroom in de Master. De resultaten hiervan zijn sinds voorjaar 2011 op de Leidse open courseware portal te zien, een eerste reeks vakken dus van verschillende faculteiten:

  Dit materiaal omvat beschrijvingen van de vakken, de docenten, verplichte en aanbevolen literatuur, de wijze van toetsing; in sommige gevallen ook omschrijving van opdrachten en voorbeelden van uitgewerkte opdrachten, foto’s van colleges, en verwijzingen naar interviews op Youtube met te lezen auteurs. In deze eerste reeks open courseware zijn er nog geen weblectures geplaatst. 

  De vier pilot van het huidige –omvangrijker- project Open Courseware Universiteit Leiden 

  Weblectures worden wel meegenomen in het huidige –omvangrijker– project Open CourseWare Universiteit Leiden dat in februari 2011 is gestart. Beoogd resultaat zijn vier showcases van masteropleidingen waarvan eind 2011 een substantieel deel, minimaal 40 EC, van hun onderwijsmateriaal open online staat. De doelen van de pilots zijn exposure maar daarnaast ook uiteenlopend:

  • De master Statistical Science (W&N) werkt met docenten van vier universiteiten en heeft verhoudingsgewijs veel niet reguliere studenten zoals uit het bedrijfsleven die een deel van het programma volgen. Open courseware biedt de hiervoor gewenste flexibiliteit. Deze studenten hebben baat bij het gebruik van weblectures omdat bijwonen van colleges vanwege lange reistijd of drukke werkweken niet altijd mogelijk is. De opleiding wordt als uitdagend beschouwd waardoor de studenten er vaak profijt van hebben dat ze pittige stukken uit de colleges nog een keer kunnen bekijken. Als derde punt ontvangt de opleiding regelmatig topwetenschappers uit het buitenland. De opnames van hun gastcolleges worden geïntegreerd in de bestaande cursussen of voor zelfstudie aangeboden aan de studenten. Ook kan met open courseware tegemoet gekomen worden aan de -op zich niet aangemoedigde- roep om een tweede instroommoment: via open courseware kan een geïnteresseerde zelfstandig de achterstand inhalen en in het lopende onderwijs instappen. Tot slot is het werven van meer (inter)nationale studenten voor de opleiding een belangrijke reden.
  • de master ICT in business (W&N) ontwikkelt in de pilot open courseware in een community waarin studenten, docenten en externe deskundigen samenwerken. De master heeft de expertise in huis om een eigen omgeving hiervoor in te richten en levert op deze wijze, naast ervaring met een uitdagende vorm van onderwijs en open courseware productie door studenten, ook input voor de discussie over de gewenste portalfunctionaliteiten.
  • het masterprogramma van Archeologie kent vijftien specialisaties. FdA heeft de keus gemaakt daaruit een breed palet van modules als open courseware te publiceren. Drie student-assistenten werken aan het publiceren van weblectures, interviews met docenten die de opleiding toelichten, power point presentaties en ook materialen van studenten. De pilot heeft voor Archeologie het bevorderen van de (juiste) instroom tot doel, en het vergroten van de exposure van de opleiding. Daarnaast zijn er effecten waarop men hoopt: studiesucces voor februariinstroom verhogen doordat deze studenten vooruit kunnen werken; studiesucces voor buitenlandse studenten verhogen via de online kennismaking met docenten en studenten, en een kwaliteitsslag in het digitaal onderwijsmateriaal.
  • De master International Relations and Diplomacy (FSW) is in augustus als pilot aan het open courseware project toegevoegd. Vier student-assistenten werken onder begeleiding aan het open aanbieden van onderwijsmateriaal. De primaire doelstellingen zijn "to increase visibility of its course contents and show, notably to potential applicants, the level of the Master program and the ways in which training and education are being conducted in practice". Aan de master werken ook externe docenten zoals van Clingendael mee, wat ervaring zal opleveren met daarbijhorende vraagstukken over auteursrechten. 

  Voortgang van het project  

  Studentassistenten spelen in de pilotgroepen een belangrijke rol in de totstandkoming van de pilots. Naast de pilotgroepen werkt een projectteam met leden van SCM, UB en AZ aan:

  • auteursrechten workflow
  • zoekmachineoptimalisatie en
  • beleid.

  Dit team heeft drie regelingen geformuleerd rondom disclaimertekst, licentieadvies en toestemmingsrecht t.a.v. opnames die inmiddels door het CvB zijn geaccordeerd. Daarnaast zal het team een projectevaluatie schrijven met aandacht voor verbeterpunten en de businessmodellen die elders ontwikkeld zijn voor open courseware.

  Voor 2012 is voorzien:

  • een verbeterslag op basis van de projectevaluatie
  • een effectmeting van de vier huidige pilots
  • en een discussie over beleid en continuering.
   
  Bijdrage van Marja Verstelle, Projectleider Open Courseware Leiden project
   

  Groeiende aandacht voor digitale tussentoetsen

  De interesse aan de universiteit voor formatief (niet certificerend) digitaal toetsen groeit. Deze interesse bleek onder andere tijdens het ICTO seminar in juni. Gastspreekster van de UvA Nynke Bos gaf hier de aanwezigen een overzicht van de overwegingen en aandachtspunten bij digitaal toetsen (bekijk de link naar video-opname -15 minuten- en power point presentatie).

  Tussentijds toetsen ter verbetering van studiesucces 

  Tussentijds toetsen heeft de potentie om het studierendement en van de kwaliteit van het leerproces te verhogen. Op verzoek van de stuurgroep Digitaal Toetsen verwerkte het ICLON onderzoek daarnaar in een adviesnotitie “Digitaal toetsen en studiesucces”.
  Directe effecten van digitaal toetsen op studiesucces en in algemene zin op het leren van studenten zijn vooralsnog nauwelijks gevonden. Er bestaat wel een substantiële hoeveelheid wetenschappelijke literatuur met betrekking tot de impact van toetsing in het algemeen op het leren van studenten. ICT kan dit helpen realiseren.
  Positieve effecten van toetsing op leren en studiesucces worden vooral gevonden bij:

  1. frequenter toetsen, zodat studenten regelmatig leren, en (hieruit volgend)
  2. tijdige en gerichte feedback, die niet alleen inzicht geeft in wat fout gaat, maar vooral ook wat de student moet doen of leren om het gewenste resultaat te bereiken (feedforward).

  De notitie bevat voor beide punten aanbevelingen voor wie met digitaal toetsen aan de slag gaat.  Meerdere initiatievenMomenteel  zijn er meerdere initiatieven binnen de faculteiten gaande om formatief toetsen in te zetten:

  • Geschiedenis en Culturele Antropologie zijn in november 2011 gestart met een pilot in het kader van het E-merge project Van Pionier naar Mainstream; een evaluatie en casusbeschrijvingen worden voor de zomer van 2012 verwacht.
  • verschillende pilots uit het nieuwe universiteitsbrede Blended Learning project voor 2012 waaraan vrijwel alle faculteiten deelnemen, beogen formatief toetsen in te zetten;
  • de SURFtender over toetsen en toetsgestuurd leren, waarvan begin 2012 bekend wordt welke projecten gehonoreerd worden. Vanuit Leiden zijn vier partijen betrokken bij een projectvoorstel samen met andere instellingen voor hoger odnerwijs: FdR met wekelijkse tussentoetsen; de UBL met toetsgestuurd leren van informatievaardigheden; de Lerarenopleiding; en het VWO/WO programma met intakeassessment ten behoeve van intakegesprekken.

  Geen gecontroleerde toetslokatie nodig

  Formatief digitaal toetsen kan in principe via Blackboard en in een niet gecontroleerde omgeving plaatsvinden, en vereist daarmee geen investering in een toetslokatie. Dit in tegenstelling tot summatief (certificerend) toetsen. Begin dit jaar berichtten we u over een onderzoek naar de exploitatie van een toetslokatie voor digitale afname van tentamens groepen van 250 of meer studenten.. Dit onderzoek heeft inzicht opgeleverd in tarieven per tentamentafeltje. De betrokken faculteiten verwachten op basis van deze tarieven nog niet veelvuldig gebruik te gaan maken van zo’n voorziening. Het initiatief voor een grootschalige toetslokatie is hiermee voorlopig in de ijskast beland.

  Bijdrage van Marja Verstelle, Programmamanager ICTO Universiteit Leiden 

  Innovatieregeling Learning Analytics

  Om te verkennen welke mogelijkheden Learning Analytics biedt om kwaliteit van het onderwijs te verbeteren, voert SURFfoundation een bescheiden Innovatieregeling Learning Analytics uit. Binnen deze regeling kunnen instellingen voor hoger onderwijs subsidie ontvangen voor het uitvoeren van grassrootsprojecten.

  Analyse studentdata

  Learning Analytics richt zich op de analyse van studentdata. Het gaat dan bijvoorbeeld over gegevens over online studentgedrag of gegevens over studievoortgang. Analyse van deze data kan waardevolle feedback verschaffen aan studenten en docenten tijdens het onderwijsproces. Zo kan een docent zien hoe vaak studenten gebruik maken van cursusmateriaal en of studenten oefentoetsen hebben gemaakt, en kan een student feedback krijgen over zijn eigen studiegedrag en hoe zijn voortgang zich verhoudt tot zijn medestudenten.

  Innovatieregeling

  Projectvoorstellen ontvangen een financiële bijdrage van maximaal 10.000 euro om in maximaal 7 maanden (29 februari – 30 september 2012) projecten uit te voeren die voorbeelden van de mogelijkheden die Learning Analytics voor het onderwijs kunnen bieden zichtbaar maken. Subsidietoekenning vindt plaats op basis van matching; de deelnemende instellingen matcht ten minste 50% van het totale projectbudget. Bij de maximale subsidie van 10.000 euro dient 5.000 euro worden bijgedragen door de instelling. Er is een totaal budget van 60.000 euro beschikbaar voor het financieren van grassrootsprojecten binnen de regeling.

  Deadline

  20 december 2011 is de deadline voor eerste versie projectaanvragen.

  Meer informatie

   
  Bijdrage van Marja Verstelle, Programmamanager ICTO Universiteit Leiden  

  Universiteit Leiden start met ‘Mobiele Apps’

  Mobiele apps is het ontsluiten van gegevens via een mobile device. De mobiele apps zijn te downloaden op een mobile device zoals een smartphone of een tablet. Met deze apps kan informatie worden bekeken die speciaal is ontworpen voor een klein scherm.Voor Universiteit Leiden betekent ‘mobile’ dat er verschillende apps van Universiteit Leiden beschikbaar komen voor een mobile device. De informatie die mobiel kan worden ontsloten is zeer gevarieerd. Te denken valt aan een mobiele versie van de electronische leeromgeving Blackboard, een nieuwsbrief, informatie uit de e-gids, plattegronden van gebouwen van de universiteit, bibliotheeksystemen, uSis, het online address book en nog veel meer.

  Uit een enquete onder Leidse studenten is gebleken dat zij mobiele apps missen. Afgezien van de uitkomsten van de enquete is er wereldwijd een explosieve toename in het gebruik van mobile devices en kan de universiteit niet voorbijgaan aan deze ontwikkelingen. Er is daarom gekeken of er geld vrij gemaakt kon worden om te starten met het ontsluiten van mobiele apps. Dit is inmiddels gelukt en het project ‘Mobile’ kan per 1 januari 2012 starten. De verwachting is dat de eerste mobiele apps vanaf maart 2012 beschikbaar zullen zijn.

   

  Bijdrage van Jiska Memelink, Functioneel Beheerder Blackboard