EZIS training met e-learning voor verpleegkundigen en polimedewerkers

2010: E-learning voor artsen

In 2010 werd voor de initiële training van artsen met EZIS een 16-tal e-learning modules ontwikkeld door de e-learning ontwikkelaars van divisie 1. Dit basispakket over de algemene functionaliteit van EZIS werd ingezet om artsen zich zelfstandig en in eigen tempo te laten voorbereiden op de klassikale trainingen, voorafgaand aan de ingebruikname van EZIS.

Het basispakket over EZIS voor artsen werd door 1.034 verschillende artsen bestudeerd in 15.044 verschillende onderwijsmomenten. Elke arts bestudeerde gemiddeld 14 modules gedurende totaal 2.5 uur. In de tabel is de verdeling van de onderwijsmomenten over de verschillende modules weergegeven.

De gebruikerservaringen waren gemengd positief:

Van: “…..wij vonden het heel belangrijk op eigen tempo een beetje kennis te maken met EZIS alvorens wij vandaag de officiële cursus hebben gedaan…..” en “duidelijke en overzichtelijke module”.

Tot: “Ik vond het een onoverzichtelijk geheel.” en “Niet alle vragen zijn even duidelijk gesteld. Ook is het hinderlijk dat de schermen niet geheel op mijn beeldscherm passen….” .

Na de ingebruikname van EZIS bleef dit e-learning pakket beschikbaar voor nieuwe medewerkers en co-assistenten en werd al het gebruikerscommentaar geëvalueerd en zijn alle modules waar mogelijk herzien.

2011 E-learning voor verpleegkundigen en polimedewerkers

Naar aanleiding van de succesvolle inzet van e-learning in het initiële trainingstraject van EZIS voor artsen, werd besloten ook een set van 8 e-learning modules te ontwikkelen voor verpleegkundigen en een set 11 modules voor polimedewerkers. Deze sets zijn bedoeld voor nieuwe werknemers, om zich zelfstandig en in eigen tempo in EZIS in te kunnen werken. De ontwikkeling van deze sets is gestart in mei 2011 en wordt naar verwachting eind september 2011 afgerond.

De e-learning zal worden aangeboden via het learning management systeem (LMS) van bedrijfsopleidingen van het LUMC.

Met behulp van een single-sign-on koppeling met MedischOnderwijs.nl worden medewerkers automatisch vanuit het LMS via MedischOnderwijs.nl toegelaten tot de e-learning modules, zonder opnieuw in te hoeven loggen. De resultaten van de e-learning worden automatisch teruggeschreven in de gegevens van het LMS.

 

 

 Bijdrage van Sylvia Eggermont, E-learning ontwikkelaar LUMC  

Van E-coach naar E-coach 2.0

In het eerste kwartaal van 2011 wordt het E-merge project E-coach afgerond. In deze periode gaat het vervolgproject E-coach 2.0 van start.

Waar in het eerste E-coach de nadruk lag op het onderzoeken van de mogelijkheden om probleemstudenten tijdig te signaleren, ligt in E-coach 2.0 de nadruk op de interventies van de studieadviseur om probleemstudenten te ondersteunen en uitval te voorkomen.

In het eerste project werd een zoekvraag op de campus solutions database ontwikkeld, om per cohort een lijst van studenten te kunnen genereren, op volgorde van minste naar beste studieprestatie. In dit project werden bij de projectpartners (Hogeschool Leiden, Haagse Hogeschool en TU Delft) al kleinschalige pilots verricht met e-mail contact met de probleemstudenten om deze aan te zetten een studieplanning te maken en bij problemen contact op te nemen met de studieadviseur.

In E-coach 2.0 zal grootschaliger gebruik gemaakt worden van de mogelijkheden die e-mail contacten naar aanleiding van achterblijvende studieresultaten tussen de studieadviseurs en studenten kunnen bieden. Hierbij zal bij alle participerende instituten het effect van deze interventies met de action research methode onderzocht worden.

Naar verwachting zal in het E-coach 2.0 project, naast het LUMC, plaats zijn voor nog één Leidse faculteit. Bij de uitvoering zal zo goed mogelijk aangesloten worden bij de lopende projecten, zoals het project “Studieplan”, om waar mogelijk elkaar te versterken en overlap te voorkomen.

EZIS training met e-learning voor artsen

Overal in het LUMC zijn werkgroepen actief met het ontwerpen en testen van het basisdossiers en de specialistische dossiers in EZIS. Hoewel de dossiers in detail verschillen, is veel van de functionaliteit binnen de uiteindelijk geïmplementeerde dossiers gelukkig algemeen. Dit maakt het mogelijk om algemeen trainingsmateriaal voor zelfstudie doeleinden te ontwikkelen en op de detailverschillen tussen de specialismen in te gaan in de klassikale trainingen.

In de periode oktober 2010 tot en met februari 2011 is door de e-learning ontwikkelaars van divisie 1 een 16-tal e-learning modules ontwikkeld met als doelgroep artsen die vanaf april met EZIS zullen werken. De e-learning modules behandelen het grootste gedeelte van de functionaliteit in EZIS en vormen een basispakket dat bestudeerd moet worden voordat de klassikale trainingen in maart van start gaan. De e-learning modules worden momenteel voor een laatste controle beoordeeld door 2 eindgebruikers (artsen en ICT-ers) op het gebied van inhoud en gebruiksvriendelijkheid.

Inzet van e-learning voor deze doelgroep en doelstelling heeft als grootste voordeel dat het tijdsonafhankelijk ingezet kan worden, zodat artsen bijvoorbeeld ook tijdens een rustige dienst, of thuis in de avonduren, de leerstof kunnen bestuderen.

De e-learning wordt aangeboden via het learning management systeem (LMS) van bedrijfsopleidingen van het LUMC https://bedrijfsopleidingen.lumc.nl.
Voor de EZIS trainingen is een single-sign-on koppeling gelegd met http://medischonderwijs.nl/.

Artsen en andere LUMC gebruikers worden hierdoor automatisch vanuit het LMS via MedischOnderwijs.nl toegelaten tot de e-learning modules, zonder opnieuw in te hoeven loggen. De resultaten van de e-learning worden bij het afsluiten weer automatisch via dezelfde weg in omgekeerde volgorde geregistreerd in het LMS.

E-coach: Studiesucces en een prettig studieklimaat

Het E-Merge project E-coach richt zich op het automatisch stimuleren van de studievoortgang van studenten en het verstrekken van informatie hierover aan studiebegeleiders. Het project had voor Leiden voornamelijk de doelstelling om na te gaan wat er mogelijk is op dit gebied met Campus Solutions. In 2009 is het project ingebracht in het studieadviseurs overleg geneeskunde, waarna een inventariserend gesprek heeft plaatsgevonden met de studieadviseurs. Hieruit kwam als één van de belangrijkste punten waarop een studieadviseur tijdswinst zou kunnen boeken naar voren, dat er een overzicht zou moeten bestaan waarin de adviseur direct kan zien welke student op het moment achterloopt of juist goed presteert ten opzichte van zijn groep. Hiermee kunnen de studieadviseurs meer tijd besteden aan persoonlijke aandacht en zich beter richten op waar deze het hardst nodig is. In tweede instantie kan deze aandacht ook uitgebreid worden met meer automatisch gegenereerde ondersteuning (e-coaching), zoals stimulerende of waarschuwende email naar studenten met studievoortgangproblemen.

In een vroeg stadium was aan het inrichtingsdocument van Campus Solutions al te zien dat hierin voldoende informatie in tabelvorm opgeslagen zal worden om aan deze zoekvraag tegemoet te kunnen komen. De vraag is alleen, hoe krijg je deze informatie er weer in een werkbare vorm uit? De oplossing ligt in het implementeren van de juiste zoekvraag als een zogenaamde query, die op ieder gewenst tijdstip op de Campus Solutions database gedraaid kan worden. Eerst op initiatief van de studieadviseur, maar idealitair op gezette tijden en automatisch, waarbij de studieadviseur het resultaat bijvoorbeeld maandelijks krijgt toegestuurd per email.

Het meest voor de hand liggend lijkt het om een geordend overzicht te genereren van het aantal behaalde studiepunten van een student binnen een groep. Meer inzicht geeft het wanneer dit aantal gerelateerd wordt aan het maximaal te behalen aantal studiepunten tot nu toe (absolute voortgang). Wanneer niet alleen de huidige stand van zaken wordt weergegeven, maar ook de verandering daarin in de tijd (relatieve voortgang), geeft dit ook inzicht in de verandering in studieprestatie. Een geordend overzicht van de studenten met de meeste verandering in studieprestatie naar de minste verandering, geeft een studieadviseur de mogelijkheid zich te richten op de studenten die recent minder zijn gaan presteren, of juist een achterstand aan het inhalen zijn.  Dit levert zowel inzicht in studenten die opeens studieproblemen hebben gekregen, alsook inzicht in probleemstudenten die aan het herstellen zijn (relatieve voortgang t.o.v. de groep).

Bij de ingebruikname van Campus Solutions in april 2010, konden nog geen beloften gedaan worden over de termijn waarop extra verzoeken, zoals de E-coach query, geïmplementeerd konden worden. Daarom is besloten deze query door de E-coach medewerkers van het LUMC van de projectgroep zelf te laten ontwikkelen. Er is deelgenomen aan een speciale training voor het maken van queries in Campus Solutions en inmiddels is de toegang binnen de productieomgeving geregeld. De documentatie van de tabellen, die ter beschikking staan bij het maken van een query is echter nog niet compleet. Hierdoor is het lastig te overzien waar de benodigde informatie precies is opgeslagen en of deze informatie compleet is. Pas wanneer de documentatie beschikbaar komt, kunnen de queries definitief ontwikkeld worden en beschikbaar worden gesteld aan studieadviseurs.

Door andere faculteiten werd al een soortgelijk verzoek tot implementatie van een zoekvraag ingediend bij Campus Solutions. Met de ervaringen uit dit project kan een vervolgtraject ingezet worden, waarin de eerste versie van de e-coach query verbeterd en daadwerkelijk ingezet kan worden.

MedischOnderwijs.nl Symposium 17 juni 2010

MedischOnderwijs.nl Symposium 17 juni 2010

E-Learning wordt een steeds belangrijker onderdeel van de curricula in de verschillende medische en paramedische opleidingen. Het MedischOnderwijs.nl symposium laat u kennis maken met de vele mogelijkheden van E-learning binnen het medisch onderwijs, zoals interactieve modules, simulaties, games en het E-portfolio. De website MedischOnderwijs.nl biedt een omvangrijke collectie van online E-learning modules (meer dan 1200) die u kunt gebruiken in uw eigen onderwijssetting.

Bent u werkzaam in een (para)medische opleiding (MBO, HBO, Academisch of Postdoctoraal), dan mag u dit symposium niet missen!

Het 2e MedischOnderwijs.nl symposium wordt georganiseerd door de werkgroep E-learning van de NVMO en vindt plaats op donderdag 17 juni 2010 in het onderwijsgebouw van het LUMC te Leiden.

Programma: Bekijk hier het complete programma en de overige informatie over het symposium.

Kosten: De kosten voor dit symposium bedragen € 50,- voor NVMO leden en € 75,- voor overige participanten.
U kunt zich vanaf heden online aanmelden.

Advanced Life Support (ALS) training voor het reanimatieteam en high-care afdelingen van het LUMC

In 2009 is gestart met het opzetten van Advanced Life Support (ALS) trainingen voor leden van het interdisciplinaire reanimatieteam van het LUMC. Het streven is om onderwijsmateriaal te ontwikkelen dat ook bruikbaar is voor het personeel op de high-care afdelingen (Intensive Care, Centrum Eerste Hulp en Anaesthesie).

Voor het effect en de doelmatigheid van praktische training is een uniforme beginsituatie op theoriegebied gewenst. Er is daarom gezocht naar een adequate, effectieve en tijd- en kostenbesparende oplossing voor de theoretische scholing. De keus is gemaakt deze in de vorm een zestal interactieve E-learning modules over ALS aan te bieden.

E-learning heeft als voordeel dat iedere deelnemer op zijn eigen tijdstip, in eigen tempo, zelf kan kiezen welke onderwerp hij/zij volgt. Deelnemers worden geacht alle vereiste E-learning modules met een voldoende te hebben afgesloten, voordat zij kunnen deelnemen aan de praktische training. Deelname aan en prestaties binnen de E-learning wordt automatisch geregistreerd en bewijs hiervan kan door de deelnemer zelf worden geprint en ook door de docenten van de praktische cursus online worden geraadpleegd.

Het jaarlijks herhalen van de theorie kan de deelnemer zelf plannen.

De E-learning modules over ALS zijn in het voorjaar van 2010 ontwikkeld door divisie I en komen in mei 2010 op MedischOnderwijs.nl algemeen beschikbaar.