Op naar betere studieresultaten met Blended Learning

Marit Eisses MA werkt sinds twee maanden wekelijks aan het project Blended Learning. De grootste uitdaging is om met de inzet van digitale middelen te zorgen dat het verwerken van studiestof leuker wordt, waardoor studenten betere resultaten behalen.’

Lees op de website van de Faculteit der Geestewetenschappen, het interview dat Marit Eisses voor de Nieuwsbrief van haar eigen instituut, het LUICD over het project Blended Learning gaf.

 

Studenten presenteren concepten voor nieuwe leeromgevingen

Facebook, smartphones en tablets, privé gebruiken studenten en docenten steeds meer mogelijkheden voor online communicatie en samenwerken. Als je dat doorvertaald naar de digitale leeromgeving, hoe ziet die er dan uit?

Met deze opdracht gingen zes groepen studenten van de opleiding ICT in business aan de slag. Op 15 maart 2012 presenteerden de groepen hun resultaten op een geslaagde Student Fair, georganiseerd door het Living Lab op de Campus Den Haag. Conceptontwikkeling, werken in een multidisciplinair team, het bouwen van een Proof of Concept en het presenteren aan een publiek: al deze aspecten vormen onderdeel van de beoordeling voor het vak System Development & Project Management. Het platform dat de studenten gebruikten om hun ideeën vorm te geven komt voort uit een van de pilots uit het Open Courseware project van de Universiteit Leiden 

Het ontbrak op de stands niet aan kleurige folders, presentatieschermen en snoepwaren om de bezoekers aan te spreken. Studenten gingen in gesprek met de bezoekers over de door hen ontwikkelde concepten en prototypes met medewerkers van de universiteit die zich bezighouden met innovatie van het onderwijs en de digitale leeromgeving. Rond de veertig medewerkers van Campus Den Haag, de faculteit W&N, UB, ICLON, ISSC en Academische zaken, Informatiemanagers en studentassessoren van de Leidse faculteiten kwamen op de beurs af. Zij leverden hun

score in voor een publieksprijs. Een zeskoppige jury boog zich onder leiding van Jouke de Vries, decaan van de Faculteit Campus Den Haag, over de juryprijs.

 

 

   

 

Meerdere studententeams richtten zich op het bij elkaar brengen van diensten. ‘Wij halen als studenten onze informatie nu uit zeker zes systemen. We stellen voor een omgeving te ontwikkelen waarin de student alles via één dashboard binnen handbereik heeft: opdrachten en weblectures, roosterwijzigingen, aanmelden voor tentamens en zien welke medestudenten online zijn en met één klik kunnen overleggen.’

Het was duidelijk dat studententeams zich hebben laten inspireren door multiplayer games. Soms gaat het om het oefenen van taaie stof in spelvorm tegen elkaar. De groep die de publieksprijs won ontwikkelde het spelidee het verst door. Spelen, credits verzamelen, naar een volgend level kunnen, steeds je actuele puntenstand zien en vergelijken met die je medespelers. Vertaald naar studeren: hoe meer je voor een vak doet (zoals aanwezigheid bij colleges, tussenopdrachten maken), hoe meer punten je verzamelt. Het competitie-element daagt uit om steeds een hogere score te willen behalen. De verzamelde punten kun je inwisselen voor voorrechten, zoals een spiekbriefje mogen meenemen naar het tentamen.

Passend in de tijdsgeest van Open Access en Open Content staat de leeromgeving van meerdere groepen met opdrachten en weblectures kosteloos open voor buitenstaanders. In hun visie zal dit nieuwe businessmodellen voor de universiteit creëren. Zo brengt de online studieruimte (via een knop ‘join study group’) studenten in contact met scholieren, die zich op die wijze oriënteren op hun studiekeuze. Of met medewerkers van bedrijven wiens werkgever de universiteit betaalt zodat zij kunnen deelnemen met een bedrijfseigen maatwerktraject. ‘Als wij zo in contact komen met medestudenten van, zeg, een bedrijf als KPMG, dan biedt dat voor ons studenten waardevolle netwerkmogelijkheden. En voordeel voor het bedrijf is dat ze hun actuele vraagstukken kunnen inbrengen’, aldus een van de teams.

 

Op de foto nemen de winnaars van de publieksprijs felicitaties in ontvangst van Marja Verstelle, binnen het Living Lab verantwoordelijk voor de onderwijslijn.

De juryprijs ging naar de groep wiens concept in de ogen van de jury het meest los kwam van de traditionele rol van docent en student. In de door hen geschetste leeromgeving staat centraal wat de student nodig heeft. Zij ontvangen op de foto hun kado uit handen van Jouke de Vries, decaan Campus Den Haag.  

‘Dit project is een goed voorbeeld van het doel van het Living Lab om ideeën snel naar producten en diensten door te ontwikkelen in samenwerking met de gebruiker’, aldus Bernhard Katzy, hoogleraar Technology- and Innovation Management bij het LIACS, en lid van het Living Lab kernteam. 

E-Merge studiedag over instroom-doorstroom-uitstroom op 22 november 2011

E-Merge instroom-doorstroom-uitstroomdag 22 november 2011

ICT speelt een belangrijke rol bij het bevorderen van studiesucces: van instroom tot doorstroom. Leiden werkt daarin samen met regionale partners in het E-Merge consortium (Universiteit Leiden, TU Delft, Hogeschool Leiden en Hogeschool Den Haag) .

Op 22 november aanstaande organiseert Emerge een dag vol praktische en inspirerende lezingen en workshops door onderzoekers en projectleiders over het bevorderen van instroom, doorstroom en uitstroom.
De vraag of en hoe de projecten bijdragen aan studiesucces staat daarbij centraal. Effectiviteit en samenhang van studiesucces-interventies en het beleid hieromtrent van onze instellingen.

Praktische informatie

Lees meer over het programma.

Voor wie? De dag is interessant voor opleidingsmanagers en -coördinatoren, beleidsmedewerkers, studiebegeleiders, ICTO-medewerkers en adviseurs op terreinen van studieadvies, werving, studiebegeleiding en kwaliteitszorg.

Locatie is Faculteit Sociale Wetenschappen, Universiteit Leiden.

Via de volgende link kunt u zich aanmelden.

Deelname is gratis voor medewerkers van de Universiteit Leiden en collega’s van de andere E-Mergeinstellingen, anderen betalen 50 euro.

LUMC participeert in SURFproject over itemconstructie en -beoordeling

Het LUMC, de faculteit Geneeskunde, particpeert samen met Maastricht, Nijmegen en Groningen in het SURF project "VGTogether, Samenwerken in Voortgangstoetsing". Binnen een aantal medische opleidingen in Nederland wordt gezamenlijk voortgangstoetsing toegepast. Deze toetsvorm faciliteert het longitudinaal monitoren van brede kennisontwikkeling en geeft de student de mogelijkheid leeractiviteiten te richten. De voortgangstoets wordt ieder kwartaal in vijf instellingen tegelijk schriftelijk door alle (± 8000) studenten geneeskunde afgenomen.   

Ter ondersteuning van voortgangstoetsing zijn inmiddels het toetsservicesysteem Vosys en het studentfeedbacksysteem ProF beschikbaar, onder beheer van de UM. Toekomstige ontwikkelingen zoals het digitaal adaptief afnemen van de toets, vereisen echter een hogere itemproductie. Om de werkdruk van zowel beheer als itemproductie te verlagen, wordt een centrale generiek te gebruiken infrastructuur voortgangstoetsing opgezet waarin, naast Vosys en ProF, tevens een nieuw systeem voor itemconstructie en itembeoordeling en een omgeving voor kennisuitwisseling zijn voorzien. Hiermee worden de mogelijkheden voor toekomstige digitale afname van de voortgangstoets sterk verbeterd. Bovendien zal de centrale infrastructuur naar behoefte voortgangstoetsing binnen andere domeinen en samenwerkingsverbanden op een efficiënte wijze kunnen ondersteunen.  

(Deze bijdrage is geschreven door: Peter de Jong, LUMC)

Open CourseWare Universiteit Leiden

Wereldwijd stellen instellingen voor hoger onderwijs steeds vaker onderwijsmateriaal open beschikbaar. Zo stelt het MIT, die als voortrekker kan worden beschouwd, 2.000 cursussen gratis beschikbaar via haar website. In Nederland volgden bijvoorbeeld de Technische Universiteit Delft en de Open Universiteit Nederland.
Gepubliceerde onderwijsmaterialen of Open Courseware (OCW) zijn digitale leermaterialen die via internet vrij toegankelijk zijn voor iedereen, en ook onder duidelijke voorwaarden kunnen worden hergebruikt. 
De Universiteit Leiden start nu met een eigen open courseware project. Daarmee haakt de universiteit in op deze steeds groter wordende internationale beweging. Het doel van het project ‘Open CourseWare Universiteit Leiden’ is ervaring opdoen met de mogelijkheden en kansen van het open online zetten van leermateriaal via vier pilots in masteropleidingen. Twee masteropleidingen vanuit W&N (Statistical Science en ICT&Business) en masteropleidingen vanuit Archeologie en FSW. Eind 2011 heeft elk van de vier pilots minimaal 40 EC van hun onderwijsmateriaal open online gezet.

Vorig jaar heeft de Universiteit Leiden op kleinere schaal al ervaring opgedaan met open courseware. In de loop van februari 2011 zullen de resultaten daarvan online te zien zijn. Het gaat om vier vakken, die een selectie van hun onderwijsmaterialen publiceren. Vanuit Geesteswetenschappen komen de vakken Vertaalwetenschap en Practices and Debates online en vanuit Rechten o.a. het vak Rechtstheorie en het Internationaal Publiekrecht. Deze pioniers zijn vanaf eind februari 2011online te bezichtigen op de Leidse Open Courseware portal. Voor een concreet beeld over open courseware is op de website van de Open Universiteit en de TU Delft interessante informatie te vinden.Voor meer informatie over het Leidse project kunt u bij Ria Jacobi terecht.

(Deze bijdrage is geschreven door Ria Jacobi)