Nieuwe reeks bijeenkomsten SURF

Er staat weer een groot aantal interessante bijeenkomsten gepland in het najaarsprogramma van SURFacademy:

Een greep uit het aanbod:

Bijeenkomsten van SURF Academy zijn kosteloos voor medewerkers van onderwijsinstellingen.

Ga voor meer informatie en aanmelden naar www.surf.nl/surfacademy.

 

Stemkastjes voor Leidse colleges

Met ingang van oktober 2012 kunt u als docent van de universiteit Leiden stemkastjes inzetten in uw onderwijs. Er is een pool van ca 300 stemkastjes beschikbaar. Ze zijn te leen in een of meer draagtassen van 48 stuks.

Waar kan ik de stemkastjes reserveren?

U kunt de stemkastjes reserveren bij de Servicedesk van FSW.  Halen en terugbrengen kan bij de Servicebalie op de eerste verdieping van het FSW gebouw. Hou bij het reserveren rekening met de benodigde tijd voor halen en brengen. In de meeste faculteiten kunt u dit ook regelen via uw ICTO coördinator. De stemkastjes zitten in draagtassen van 48 stuks en u krijgt ook een USB-receiver mee die u inplugt in de presentatie PC. U tekent voor ontvangst.

Zijn er kosten aan verbonden?

Voor medewerkers van de universiteit Leiden is het gebruik van de stemkastjes kosteloos.

Moet ik iets installeren?

 1. De presentatie PC’s in alle collegezalen van de universiteit zijn voorbereid op het gebruik van stemkastjes, dus daar hoeft niets meer geïnstalleerd te worden.
 2. Op uw werkplek bereidt u een Power Point presentatie voor met een extra stukje software van Turning Point. De benodigde software kunt u zelf eenvoudig op elke universitaire werkplek installeren (Start > Control Panel > Add or remove programs > add program: Turning Technologies. Klik op Add. NB Er lijkt niets te gebeuren maar de installatie is in gang gezet). Na installatie opnieuw inloggen en TurningPoint is beschikbaar via het Start menu.
 3. Op uw eigen Windows laptop of PC kunt u ook de Turning Point software installeren. Turningpoint vraagt voor downloaden om enkele gegevens. Daarna kunt u het installeren als een normale applicatie.
 4. Stemkastjes kunnen ook gebruikt worden in combinatie met een MAC desktop of laptop. Turning Point werkt niet via Power point voor Mac, maar er is een aparte Turning Point applicatie waarmee u de vragen en de verzamelde reacties presenteert. De software voor Apple is hier te downloaden. Om te kunnen downloaden vraagt Turning Point u eerst enkele gegevens. Er is ook een handleiding te vinden met meer uitleg.

    

Handleidingen en tips om aan de slag te gaan met stemkastjes

 

Waar kan ik terecht voor ondersteuning?

 • voor uitleg kunt u terecht bij uw facultaire ICTO coördinator of Informatiemanager
 • het ICLON kan op verzoek advies of training verzorgen

 

Waar kan ik voorbeelden vinden?

 

Is er onderzoek naar het effect van stemkastjes in onderwijs?

Het ICLON beveelt op haar webpagina over stemkastjes en didactiek deze drie artikelen aan:

 

 

Open Courseware Universiteit Leiden

De Universiteit Leiden wil substantiële ervaring opdoen met de mogelijkheden van open courseware en is daarom dit voorjaar gestart met het project Open Courseware Universiteit Leiden. De universiteit bevindt zich met dit project binnen Nederland in de voorhoede. Nationaal en internationaal delen steeds meer onderwijsinstellingen hun leermaterialen open via internet, tegenwoordig open educational resources (OER) genoemd. Massachusetts Institute of Technology (MIT) begon tien jaar geleden als eerste om leermateriaal per cursus gebundeld via het web open te stellen.

Eerdere Leidse experimenten al online 

Al in 2010 is de universiteit in een pre-pilot begonnen met open courseware op kleine schaal. Dit was in het E-merge project Instroom in de Master. De resultaten hiervan zijn sinds voorjaar 2011 op de Leidse open courseware portal te zien, een eerste reeks vakken dus van verschillende faculteiten:

Dit materiaal omvat beschrijvingen van de vakken, de docenten, verplichte en aanbevolen literatuur, de wijze van toetsing; in sommige gevallen ook omschrijving van opdrachten en voorbeelden van uitgewerkte opdrachten, foto’s van colleges, en verwijzingen naar interviews op Youtube met te lezen auteurs. In deze eerste reeks open courseware zijn er nog geen weblectures geplaatst. 

De vier pilot van het huidige –omvangrijker- project Open Courseware Universiteit Leiden 

Weblectures worden wel meegenomen in het huidige –omvangrijker– project Open CourseWare Universiteit Leiden dat in februari 2011 is gestart. Beoogd resultaat zijn vier showcases van masteropleidingen waarvan eind 2011 een substantieel deel, minimaal 40 EC, van hun onderwijsmateriaal open online staat. De doelen van de pilots zijn exposure maar daarnaast ook uiteenlopend:

 • De master Statistical Science (W&N) werkt met docenten van vier universiteiten en heeft verhoudingsgewijs veel niet reguliere studenten zoals uit het bedrijfsleven die een deel van het programma volgen. Open courseware biedt de hiervoor gewenste flexibiliteit. Deze studenten hebben baat bij het gebruik van weblectures omdat bijwonen van colleges vanwege lange reistijd of drukke werkweken niet altijd mogelijk is. De opleiding wordt als uitdagend beschouwd waardoor de studenten er vaak profijt van hebben dat ze pittige stukken uit de colleges nog een keer kunnen bekijken. Als derde punt ontvangt de opleiding regelmatig topwetenschappers uit het buitenland. De opnames van hun gastcolleges worden geïntegreerd in de bestaande cursussen of voor zelfstudie aangeboden aan de studenten. Ook kan met open courseware tegemoet gekomen worden aan de -op zich niet aangemoedigde- roep om een tweede instroommoment: via open courseware kan een geïnteresseerde zelfstandig de achterstand inhalen en in het lopende onderwijs instappen. Tot slot is het werven van meer (inter)nationale studenten voor de opleiding een belangrijke reden.
 • de master ICT in business (W&N) ontwikkelt in de pilot open courseware in een community waarin studenten, docenten en externe deskundigen samenwerken. De master heeft de expertise in huis om een eigen omgeving hiervoor in te richten en levert op deze wijze, naast ervaring met een uitdagende vorm van onderwijs en open courseware productie door studenten, ook input voor de discussie over de gewenste portalfunctionaliteiten.
 • het masterprogramma van Archeologie kent vijftien specialisaties. FdA heeft de keus gemaakt daaruit een breed palet van modules als open courseware te publiceren. Drie student-assistenten werken aan het publiceren van weblectures, interviews met docenten die de opleiding toelichten, power point presentaties en ook materialen van studenten. De pilot heeft voor Archeologie het bevorderen van de (juiste) instroom tot doel, en het vergroten van de exposure van de opleiding. Daarnaast zijn er effecten waarop men hoopt: studiesucces voor februariinstroom verhogen doordat deze studenten vooruit kunnen werken; studiesucces voor buitenlandse studenten verhogen via de online kennismaking met docenten en studenten, en een kwaliteitsslag in het digitaal onderwijsmateriaal.
 • De master International Relations and Diplomacy (FSW) is in augustus als pilot aan het open courseware project toegevoegd. Vier student-assistenten werken onder begeleiding aan het open aanbieden van onderwijsmateriaal. De primaire doelstellingen zijn "to increase visibility of its course contents and show, notably to potential applicants, the level of the Master program and the ways in which training and education are being conducted in practice". Aan de master werken ook externe docenten zoals van Clingendael mee, wat ervaring zal opleveren met daarbijhorende vraagstukken over auteursrechten. 

Voortgang van het project  

Studentassistenten spelen in de pilotgroepen een belangrijke rol in de totstandkoming van de pilots. Naast de pilotgroepen werkt een projectteam met leden van SCM, UB en AZ aan:

 • auteursrechten workflow
 • zoekmachineoptimalisatie en
 • beleid.

Dit team heeft drie regelingen geformuleerd rondom disclaimertekst, licentieadvies en toestemmingsrecht t.a.v. opnames die inmiddels door het CvB zijn geaccordeerd. Daarnaast zal het team een projectevaluatie schrijven met aandacht voor verbeterpunten en de businessmodellen die elders ontwikkeld zijn voor open courseware.

Voor 2012 is voorzien:

 • een verbeterslag op basis van de projectevaluatie
 • een effectmeting van de vier huidige pilots
 • en een discussie over beleid en continuering.
 
Bijdrage van Marja Verstelle, Projectleider Open Courseware Leiden project
 

Groeiende aandacht voor digitale tussentoetsen

De interesse aan de universiteit voor formatief (niet certificerend) digitaal toetsen groeit. Deze interesse bleek onder andere tijdens het ICTO seminar in juni. Gastspreekster van de UvA Nynke Bos gaf hier de aanwezigen een overzicht van de overwegingen en aandachtspunten bij digitaal toetsen (bekijk de link naar video-opname -15 minuten- en power point presentatie).

Tussentijds toetsen ter verbetering van studiesucces 

Tussentijds toetsen heeft de potentie om het studierendement en van de kwaliteit van het leerproces te verhogen. Op verzoek van de stuurgroep Digitaal Toetsen verwerkte het ICLON onderzoek daarnaar in een adviesnotitie “Digitaal toetsen en studiesucces”.
Directe effecten van digitaal toetsen op studiesucces en in algemene zin op het leren van studenten zijn vooralsnog nauwelijks gevonden. Er bestaat wel een substantiële hoeveelheid wetenschappelijke literatuur met betrekking tot de impact van toetsing in het algemeen op het leren van studenten. ICT kan dit helpen realiseren.
Positieve effecten van toetsing op leren en studiesucces worden vooral gevonden bij:

 1. frequenter toetsen, zodat studenten regelmatig leren, en (hieruit volgend)
 2. tijdige en gerichte feedback, die niet alleen inzicht geeft in wat fout gaat, maar vooral ook wat de student moet doen of leren om het gewenste resultaat te bereiken (feedforward).

De notitie bevat voor beide punten aanbevelingen voor wie met digitaal toetsen aan de slag gaat.  Meerdere initiatievenMomenteel  zijn er meerdere initiatieven binnen de faculteiten gaande om formatief toetsen in te zetten:

 • Geschiedenis en Culturele Antropologie zijn in november 2011 gestart met een pilot in het kader van het E-merge project Van Pionier naar Mainstream; een evaluatie en casusbeschrijvingen worden voor de zomer van 2012 verwacht.
 • verschillende pilots uit het nieuwe universiteitsbrede Blended Learning project voor 2012 waaraan vrijwel alle faculteiten deelnemen, beogen formatief toetsen in te zetten;
 • de SURFtender over toetsen en toetsgestuurd leren, waarvan begin 2012 bekend wordt welke projecten gehonoreerd worden. Vanuit Leiden zijn vier partijen betrokken bij een projectvoorstel samen met andere instellingen voor hoger odnerwijs: FdR met wekelijkse tussentoetsen; de UBL met toetsgestuurd leren van informatievaardigheden; de Lerarenopleiding; en het VWO/WO programma met intakeassessment ten behoeve van intakegesprekken.

Geen gecontroleerde toetslokatie nodig

Formatief digitaal toetsen kan in principe via Blackboard en in een niet gecontroleerde omgeving plaatsvinden, en vereist daarmee geen investering in een toetslokatie. Dit in tegenstelling tot summatief (certificerend) toetsen. Begin dit jaar berichtten we u over een onderzoek naar de exploitatie van een toetslokatie voor digitale afname van tentamens groepen van 250 of meer studenten.. Dit onderzoek heeft inzicht opgeleverd in tarieven per tentamentafeltje. De betrokken faculteiten verwachten op basis van deze tarieven nog niet veelvuldig gebruik te gaan maken van zo’n voorziening. Het initiatief voor een grootschalige toetslokatie is hiermee voorlopig in de ijskast beland.

Bijdrage van Marja Verstelle, Programmamanager ICTO Universiteit Leiden 

Innovatieregeling Learning Analytics

Om te verkennen welke mogelijkheden Learning Analytics biedt om kwaliteit van het onderwijs te verbeteren, voert SURFfoundation een bescheiden Innovatieregeling Learning Analytics uit. Binnen deze regeling kunnen instellingen voor hoger onderwijs subsidie ontvangen voor het uitvoeren van grassrootsprojecten.

Analyse studentdata

Learning Analytics richt zich op de analyse van studentdata. Het gaat dan bijvoorbeeld over gegevens over online studentgedrag of gegevens over studievoortgang. Analyse van deze data kan waardevolle feedback verschaffen aan studenten en docenten tijdens het onderwijsproces. Zo kan een docent zien hoe vaak studenten gebruik maken van cursusmateriaal en of studenten oefentoetsen hebben gemaakt, en kan een student feedback krijgen over zijn eigen studiegedrag en hoe zijn voortgang zich verhoudt tot zijn medestudenten.

Innovatieregeling

Projectvoorstellen ontvangen een financiële bijdrage van maximaal 10.000 euro om in maximaal 7 maanden (29 februari – 30 september 2012) projecten uit te voeren die voorbeelden van de mogelijkheden die Learning Analytics voor het onderwijs kunnen bieden zichtbaar maken. Subsidietoekenning vindt plaats op basis van matching; de deelnemende instellingen matcht ten minste 50% van het totale projectbudget. Bij de maximale subsidie van 10.000 euro dient 5.000 euro worden bijgedragen door de instelling. Er is een totaal budget van 60.000 euro beschikbaar voor het financieren van grassrootsprojecten binnen de regeling.

Deadline

20 december 2011 is de deadline voor eerste versie projectaanvragen.

Meer informatie

 
Bijdrage van Marja Verstelle, Programmamanager ICTO Universiteit Leiden  

Neem deel aan Leids “webinar” op 31/10 door Prof. Katzy over Open Learning Lab

Titel: 
Open Learning Lab

Door wie 
Prof. B. Katzy

Datum en tijd
maandag 31 oktober 13-14 uur

Vorm 
Webinar

Inhoud van de webinar
Hoe kun je de online samenwerking optimaliseren bij de masteropleiding ICT&Business via online Open CourseWare? Over de vakken heen, van de masteropleiding ICT&Business, hangt een online community bestaande uit studenten en docenten. Deze community heeft, als het ware, de functie van een paraplu. Vanuit deze vakken wordt de te behandelen leerstof verdeeld over de studenten. Studenten schrijven gezamenlijk papers, presenteren, reviewen. Op deze manier wordt alle leerstof van een mastervak behandeld. Daar waar nodig is, voegt de docent en d experts expertise en content (artikelen, presentaties) toe. In de community komen alle activiteiten samen, het biedt een levendige en rijke omgeving voor het gezamenlijk schrijven en de voorbereidingsactiviteiten. Men start dus niet bij de content maar bij het onderwijsproces: het gezamenlijk produceren van kennis. De kennisproducten worden gepubliceerd als Open CourseWare. Men creëert als het ware een Open Living lab.

Wat is de visie achter deze insteek van creëren van OER? Waarom is het alleen publiceren van content niet genoeg? Waarom is het belangrijk studenten te betrekken? Hoe wordt tegen OER aangekeken? Wat is of zou het doel, de uitwerking (door studenten) moeten zijn van OER?
In de webinar bespreken we dus, in een interactieve sessie, een andere aanpak van het creëren van OER.

Meer informatie en (kosteloos) aanmelden
Op de website van Open Learning Lab

 

Seminar ICT&Onderwijsbeleid Universiteit Leiden: presentaties online te bekijken

Op maandagmiddag 6 juni 2011 kwam een gezelschap bijeen van 60 betrokkenen over het ICT&Onderwijsbeleid van de universiteit: bestuurders, docenten, studenten, adviseurs, Informatiemanagers, ICTO coördinatoren, Onderwijsdirecteuren en beleidsmedewerkers. Ook schoven gasten aan vanuit de zusteruniversiteiten van Leuven, Delft en UvA.  

Doel van de middag was via presentaties, plenaire discussies en rondetafelgesprekken verdere input leveren voor het ICTO meerjarenplan 2011-2014 in wording. In dit doel is de middag geslaagd. In grote lijnen werd de concept meerjarenstrategie door de discussies bevestigd. Voor sommige thema’s werd de insteek of prioritering aangescherpt (zoals de verschuiving van aandacht voor summatief naar formatief digitaal toetsen). Ook werden nieuwe zaken vanwege de goede ontvangst op de middag aan de meerjarenplannen toegevoegd, zoals het universiteitsbreed invoeren van stemkastjes.   

De opnames van de presentaties zijn ook voor wie er niet bij kon zijn aanbevelenswaardig:

 • Themasessie  1:Open Courseware, Presentatie en discussie Prof. dr. Frederik Truyen Coordinator ICT Group Humanities and Social Sciences – K.U. Leuven.  Head Information Systems Services – Faculty of Arts (power points zijn ook apart te bekijken)
 • Themasessie 2: Digitaal Toetsen, Presentatie en discussie, Drs. Nynke Bos Coördinator Onderwijstechnologie, AMC-UvA (power points zijn ook apart te bekijken)

Van de bijeenkomst is een website samengesteld met foto’s, weblectures, de slides van de verschillende presentatoren en de verslagen van de rondetafeldiscussies. Eind 2011 zal naar verwachting het meerjarenplan definitief vastgesteld worden en via dit ICTO weblog beschikbaar komen.   

 

Bijdrage van Marja Verstelle, Programmamanager ICTO Universiteit Leiden  

Stand van zaken ICTO activiteiten Universiteit Leiden

Vorig jaar augustus ben ik begonnen als ICTO-coördinator bij het Bestuursbureau. En zoals mijn voorganger Marc Dupuis al schreef in zijn laatste column: “Het ICTO-schip vaart als nooit tevoren.” In 2011 werkt de universiteit met ambitie aan diverse projecten waarin ICT wordt ingezet ten behoeve van studiesucces en onderwijsinnovatie. Hieronder schets ik de stand van zaken van de lopende faculteitsoverstijgende projecten. Daarmee is dit de eerste van mijn nieuwe vaste bijdrage aan het ICTO weblog en de ICTO nieuwsbrief.

1. Digitaal toetsen 

In de eerste helft van 2010 voerde een werkgroep waarin het merendeel van de faculteiten participeerde, onder leiding van het ICLON, een behoefteonderzoek uit naar digitaal toetsen aan de Universiteit Leiden. De inventarisatie en adviezen zijn in september gerapporteerd aan de projectstuurgroep en de vicedecanen. De meest urgente behoefte die uit het behoefteonderzoek naar voren kwam, was die aan een toetslocatie: een toetslocatie geschikt voor afname van summatieve toetsen voor grote groepen studenten (minimaal 200). Hieruit voortvloeiend zijn eind 2010 twee activiteiten opgestart:

 • het opdoen van ervaring met summatief digitaal toetsen in de vorm van drie pilots door de faculteiten Geesteswetenschappen, Rechtsgeleerdheid en het LUMC.
 • het uitwerken van een exploitatieplan voor een mogelijke toetslocatie.

Over beide activiteiten wordt in maart/april aanstaande gerapporteerd. Beide rapportages leveren input voor het formuleren van vervolgstappen. 

Bij het LUMC/Geneeskunde zal voor de universiteit interessante ervaring worden opgedaan in het SURF-project "VGTogether, Samenwerken in Voortgangstoetsing", met name de ervaring met itembanking en de infrastructuur daarvoor. 

2. Open Courseware 

Nationaal en internationaal delen steeds meer onderwijsinstellingen hun leermaterialen open via internet, tegenwoordig open educational resources (OER) genoemd. Massachusetts Institute of Technology (MIT) begon tien jaar geleden als eerste om leermateriaal per cursus gebundeld via het web open te stellen. We spreken dan van Open Courseware (OCW). De doelstellingen van instellingen bij open courseware projecten zijn divers: van het vervullen van een maatschappelijke missie, tot internationale exposure, de overtuiging dat het open leermateriaal een wegingsfactor gaat worden in rankings, tot kennisvalorisatie en startpunt voor onderwijsvernieuwing. De Universiteit Leiden wil substantiële ervaring opdoen met de mogelijkheden van open courseware en start daarom het project Open Courseware Leiden. De universiteit bevindt zich met dit project binnen Nederland in de voorhoede.  

3.  Studiekeuze- en studiebegeleiding

Het optimaliseren van studiesucces via voorlichting, matching en effectieve begeleiding is een belangrijke doelstelling voor het Leidse onderwijs. Daarbij onderzoeken we steeds hoe ICT elke stap in deze keten nog efficiënter of effectiever kan ondersteunen. Er lopen en starten diverse activiteiten op dit vlak:

 • Rond studiekeuze start binnenkort in samenwerking met de TU Delft het project Content Rich Recruitment Tool, oftewel de Studiekeuzeportal.
 • Rond studievoortgang lopen twee projecten: in drie faculteiten is gestart met het maken van studieplannen door tweedejaars studenten met een studieachterstand; en in E-merge verband loopt het E-coach project. Actuele voortgangsgegevens uit uSis zijn bij beide projecten essentieel. De projecten wisselen ervaringen uit zowel wat betreft techniek (rapportages uit uSis) als methodiek van begeleiding.
 • Rond studievaardigheden is er al jarenlang ervaring met de website Studieondersteuning van de Leidse studentenpsychologen.  

4. Weblectures

Weblectures kunnen bijdragen aan uitdagend onderwijs en het vergroten van studiesucces. In 2010 is daarom het Rich media project gestart. In het najaar is een tussenrapportage uitgevoerd. In het eerste jaar zijn in totaal 362 weblectures opgenomen. De meeste van deze weblectures zijn afkomstig uit een collegereeks. Alle weblectures (ook de niet direct onderwijsgerelateerde weblectures zoals lezingen) zijn samen ruim 34.000 keer bekeken. Weblectures worden het meest bekeken in de dagen (vlak) voor het tentamen. Daarnaast worden weblectures goed bekeken op de dag voorafgaand aan het volgende college. Studenten blijken zeer tevreden over de geboden weblectures. Ze vragen er de docent om als het online komen van de colleges door omstandigheden even op zich laat wachten.Alle faculteiten onderschrijven dat er behoefte is aan een dergelijke basisvoorziening. Daarom wordt in 2011 gewerkt aan twee zaken:

 • het verder inrichten van de dienstverlening (project weblectures dienstverlening) 
 • het experimenteren met meer didactische toepassingen (project Video2learn in E-merge verband). 

5. Docentprofessionalisering 

Bij vernieuwing met ICT speelt de individuele docent een cruciale rol. Inzet van ICT vraagt van docenten nieuwe vaardigheden en inzicht in mogelijkheden. In aanvulling op de bestaande, veelal facultaire, ondersteuning is er nu een online cursus over inzet van ICT in onderwijs beschikbaar voor alle docenten van de Universiteit Leiden. Deze cursus is  voor iedereen toegankelijk via het eigen Blackboard account. De cursus is tot stand gekomen via een samenwerkingsverband met de vier E-merge instellingen en 11 internationale universiteiten, en geproduceerd door Epigeum, een aan Imperial College gelieerd professioneel productiebedrijf. In 2011 wordt het gebruik van de online cursus verder gestimuleerd in samenwerking met HRM, de trainers van het ICLON en BKO-coördinatoren. 

6. ICTO-meerjarenplan 2011-2014 

In de eerste helft van 2011 werken we, in overleg met diverse betrokkenen, aan het ICTO-meerjarenplan 2011-2014. Dit plan maakt deel uit van het ICT-meerjarenplan dat eens in de vier jaar wordt opgesteld onder regie van de afdeling Informatiemanagement van het Bestuursbureau. In de loop van juni is het meerjarenplan 2011-2014 in concept gereed. Voor wie zijn geheugen wil opfrissen staat hier het ICT-meerjarenplan 2007-2010. 

Schrijf je nu in voor SURFcursussen over digitaal toetsen in voorjaar 2011

In het voorjaar van 2011 organiseert SURFacademy weer een groot aantal bijeenkomsten over actuele ICT-thema’s in het hoger onderwijs. Daaronder zijn meerdere workshops over digitaal toetsen, een thema dat nu zeer actueel is aan de universiteit.

Workshop aan de slag met summatief toetsen

Deze workshop gaat op hands-on wijze in op het onderwerp digitaal summatief toetsen. Deelnemers horen tips, adviezen en voorbeelden uit de praktijk en krijgen ruimschoots de gelegenheid om zelf te oefenen. De workshop wordt geleid door toetservaringsdeskundigen van verschillende onderwijsinstellingen, die vanuit best practises toelichten en instrueren.

Workshop aan de slag met formatief toetsen

Deze workshop gaat op hands-on wijze in op het onderwerp digitaal formatief toetsen. Deelnemers horen tips, adviezen en voorbeelden uit de praktijk en krijgen ruimschoots de gelegenheid om zelf te oefenen. De workshop wordt geleid door toetservaringsdeskundigen van verschillende onderwijsinstellingen, die vanuit best practises toelichten en instrueren.

Seminar digitaal toetsen,van beleid naar uitvoering

Tijdens dit seminar delen docenten, beleidsmedewerkers, opleidingsmanagers en ICTO-ers die de meerwaarde van digitaal toetsen hebben ervaren hun praktijkervaringen. De rode draad tijdens dit seminar is: wat is de meerwaarde van digitaal toetsen? Moet digitaal toetsen dagelijkse praktijk voor docenten worden, en wat is daarvoor nodig? Aan de hand van praktijkvoorbeelden en discussie daarover kunnen de deelnemers aan het seminar digitaal toetsen binnen de eigen instelling een stap verder brengen.
Praktische info
Kijk voor het complete programma op de website van SURFacademy of download de flyer. Je kunt je via de website inschrijven voor de verschillende bijeenkomsten. Deelname is in de meeste gevallen kosteloos.

SURFacademy, voor slimme professionals in het hoger onderwijs en onderzoek. 

Behoefteinventarisatie onder faculteiten op het gebied van digitaal toetsen

Van maart tot september hebben de faculteiten Rechten, Geesteswetenschappen, Sociale Wetenschappen en het LUMC met een projectleider van het ICLON samengewerkt aan een behoefteonderzoek. Ook was er nauw overleg met Vastgoed en ISSC. Het projectteam had een tweeledige opdracht:
1. een behoefteinventarisatie onder faculteiten op het gebied van digitaal toetsen, en
2. een beschrijving van de benodigde maatregelen voor implementatie en de kosten die daarmee gemoeid zijn.  

Begin septemer is het eindrapport van het projectteam besproken in de projectstuurgroep. Het rapport bevat naast een beschrijving van de behoeften, een kostenraming en de beschrijving van verschillende scenario’s ook aanbevelingen voor een vervolgaanpak. De algemene conclusie luidt dat de behoefte om over te gaan op digitaal toetsen breed wordt gedeeld. Daarvoor vormt een locatie waar in grote groepen digitale toetsen kunnen worden afgenomen een randvoorwaarde.  

Op basis van de adviezen wordt momenteel gewerkt aan een vervolgprojectplan. Daarin is opgenomen:
          een concreet exploitatieplan voor een toetslocatie
          experimenten met digitale afname van tentamens in pilotprojecten van verschillende faculteiten.  
Het overleg van onderwijsportefeuillehouders van alle faculteiten staat achter het belang van dit vervolgproject.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met waarnemend ICTO programmamanager Marja Verstelle.