Het Scriptierepositorium: archief, inspiratie en etalage in één

Scripties online zichtbaar maken voor de buitenwereld, scripties per opleiding doorzoeken in een digitaal archief; het wordt mogelijk met het Scriptierepositorium van de Universitaire Bibliotheken Leiden. Deze nieuwe dienst is een apart onderdeel van het Leids Repositorium, en inmiddels zijn de eerste scripties online beschikbaar.

Het gaat vooralsnog om een pilot met enkele opleidingen van de faculteiten Geesteswetenschappen, Sociale Wetenschappen en Archeologie (BA, MA en/of Research MA). Afstudeerders van deze opleidingen voeren sinds de zomer hun scriptie in in het Repositorium. 

Scripties zijn voortaan op een centrale plek te vinden en bovendien is het archief op verschillende wijzen doorzoekbaar. Studenten kunnen in het archief struinen en zich oriënteren op het schrijven van een scriptie. Bovendien kunnen zij hun eigen scriptie aan de buitenwereld laten zien en ernaar verwijzen bij sollicitaties of de aanmelding voor een vervolgstudie. Ook voor opleidingen kan het scriptiearchief als online visitekaartje dienen, en opleidingen hoeven scripties niet meer fysiek te archiveren. Vanzelfsprekend is het openbaar beschikbaar stellen van onderzoeksresultaten ook bevorderlijk voor het wetenschappelijk proces als geheel. 

De invoer van de scripties verloopt aan de hand van een aantal procedures. Studenten van deelnemende opleidingen voeren hun scriptie na goedkeuring door de begeleider zelf in, waarna een controleslag door een ondersteunende medewerker van de opleiding plaatsvindt. Indien nodig kan een scriptie onder embargo worden geplaatst; hiervoor gelden formele criteria zoals privacy, auteursrecht of verder onderzoek.

De pilotfase duurt tot het eind van het jaar, daarna wordt er geëvalueerd en worden systeem en procedures zo nodig bijgesteld. Vanaf februari kunnen opleidingen die willen deelnemen aan het Repositorium zich melden bij de Bibliotheek.  
 

Lees ook: 

 
 
Bijdrage van Cynthia van der Brugge, projectleider Scriptierepositorium
 

 

EZIS training met e-learning voor verpleegkundigen en polimedewerkers

2010: E-learning voor artsen

In 2010 werd voor de initiële training van artsen met EZIS een 16-tal e-learning modules ontwikkeld door de e-learning ontwikkelaars van divisie 1. Dit basispakket over de algemene functionaliteit van EZIS werd ingezet om artsen zich zelfstandig en in eigen tempo te laten voorbereiden op de klassikale trainingen, voorafgaand aan de ingebruikname van EZIS.

Het basispakket over EZIS voor artsen werd door 1.034 verschillende artsen bestudeerd in 15.044 verschillende onderwijsmomenten. Elke arts bestudeerde gemiddeld 14 modules gedurende totaal 2.5 uur. In de tabel is de verdeling van de onderwijsmomenten over de verschillende modules weergegeven.

De gebruikerservaringen waren gemengd positief:

Van: “…..wij vonden het heel belangrijk op eigen tempo een beetje kennis te maken met EZIS alvorens wij vandaag de officiële cursus hebben gedaan…..” en “duidelijke en overzichtelijke module”.

Tot: “Ik vond het een onoverzichtelijk geheel.” en “Niet alle vragen zijn even duidelijk gesteld. Ook is het hinderlijk dat de schermen niet geheel op mijn beeldscherm passen….” .

Na de ingebruikname van EZIS bleef dit e-learning pakket beschikbaar voor nieuwe medewerkers en co-assistenten en werd al het gebruikerscommentaar geëvalueerd en zijn alle modules waar mogelijk herzien.

2011 E-learning voor verpleegkundigen en polimedewerkers

Naar aanleiding van de succesvolle inzet van e-learning in het initiële trainingstraject van EZIS voor artsen, werd besloten ook een set van 8 e-learning modules te ontwikkelen voor verpleegkundigen en een set 11 modules voor polimedewerkers. Deze sets zijn bedoeld voor nieuwe werknemers, om zich zelfstandig en in eigen tempo in EZIS in te kunnen werken. De ontwikkeling van deze sets is gestart in mei 2011 en wordt naar verwachting eind september 2011 afgerond.

De e-learning zal worden aangeboden via het learning management systeem (LMS) van bedrijfsopleidingen van het LUMC.

Met behulp van een single-sign-on koppeling met MedischOnderwijs.nl worden medewerkers automatisch vanuit het LMS via MedischOnderwijs.nl toegelaten tot de e-learning modules, zonder opnieuw in te hoeven loggen. De resultaten van de e-learning worden automatisch teruggeschreven in de gegevens van het LMS.

 

 

 Bijdrage van Sylvia Eggermont, E-learning ontwikkelaar LUMC  

Stand van zaken ICTO activiteiten Universiteit Leiden

Vorig jaar augustus ben ik begonnen als ICTO-coördinator bij het Bestuursbureau. En zoals mijn voorganger Marc Dupuis al schreef in zijn laatste column: “Het ICTO-schip vaart als nooit tevoren.” In 2011 werkt de universiteit met ambitie aan diverse projecten waarin ICT wordt ingezet ten behoeve van studiesucces en onderwijsinnovatie. Hieronder schets ik de stand van zaken van de lopende faculteitsoverstijgende projecten. Daarmee is dit de eerste van mijn nieuwe vaste bijdrage aan het ICTO weblog en de ICTO nieuwsbrief.

1. Digitaal toetsen 

In de eerste helft van 2010 voerde een werkgroep waarin het merendeel van de faculteiten participeerde, onder leiding van het ICLON, een behoefteonderzoek uit naar digitaal toetsen aan de Universiteit Leiden. De inventarisatie en adviezen zijn in september gerapporteerd aan de projectstuurgroep en de vicedecanen. De meest urgente behoefte die uit het behoefteonderzoek naar voren kwam, was die aan een toetslocatie: een toetslocatie geschikt voor afname van summatieve toetsen voor grote groepen studenten (minimaal 200). Hieruit voortvloeiend zijn eind 2010 twee activiteiten opgestart:

  • het opdoen van ervaring met summatief digitaal toetsen in de vorm van drie pilots door de faculteiten Geesteswetenschappen, Rechtsgeleerdheid en het LUMC.
  • het uitwerken van een exploitatieplan voor een mogelijke toetslocatie.

Over beide activiteiten wordt in maart/april aanstaande gerapporteerd. Beide rapportages leveren input voor het formuleren van vervolgstappen. 

Bij het LUMC/Geneeskunde zal voor de universiteit interessante ervaring worden opgedaan in het SURF-project "VGTogether, Samenwerken in Voortgangstoetsing", met name de ervaring met itembanking en de infrastructuur daarvoor. 

2. Open Courseware 

Nationaal en internationaal delen steeds meer onderwijsinstellingen hun leermaterialen open via internet, tegenwoordig open educational resources (OER) genoemd. Massachusetts Institute of Technology (MIT) begon tien jaar geleden als eerste om leermateriaal per cursus gebundeld via het web open te stellen. We spreken dan van Open Courseware (OCW). De doelstellingen van instellingen bij open courseware projecten zijn divers: van het vervullen van een maatschappelijke missie, tot internationale exposure, de overtuiging dat het open leermateriaal een wegingsfactor gaat worden in rankings, tot kennisvalorisatie en startpunt voor onderwijsvernieuwing. De Universiteit Leiden wil substantiële ervaring opdoen met de mogelijkheden van open courseware en start daarom het project Open Courseware Leiden. De universiteit bevindt zich met dit project binnen Nederland in de voorhoede.  

3.  Studiekeuze- en studiebegeleiding

Het optimaliseren van studiesucces via voorlichting, matching en effectieve begeleiding is een belangrijke doelstelling voor het Leidse onderwijs. Daarbij onderzoeken we steeds hoe ICT elke stap in deze keten nog efficiënter of effectiever kan ondersteunen. Er lopen en starten diverse activiteiten op dit vlak:

  • Rond studiekeuze start binnenkort in samenwerking met de TU Delft het project Content Rich Recruitment Tool, oftewel de Studiekeuzeportal.
  • Rond studievoortgang lopen twee projecten: in drie faculteiten is gestart met het maken van studieplannen door tweedejaars studenten met een studieachterstand; en in E-merge verband loopt het E-coach project. Actuele voortgangsgegevens uit uSis zijn bij beide projecten essentieel. De projecten wisselen ervaringen uit zowel wat betreft techniek (rapportages uit uSis) als methodiek van begeleiding.
  • Rond studievaardigheden is er al jarenlang ervaring met de website Studieondersteuning van de Leidse studentenpsychologen.  

4. Weblectures

Weblectures kunnen bijdragen aan uitdagend onderwijs en het vergroten van studiesucces. In 2010 is daarom het Rich media project gestart. In het najaar is een tussenrapportage uitgevoerd. In het eerste jaar zijn in totaal 362 weblectures opgenomen. De meeste van deze weblectures zijn afkomstig uit een collegereeks. Alle weblectures (ook de niet direct onderwijsgerelateerde weblectures zoals lezingen) zijn samen ruim 34.000 keer bekeken. Weblectures worden het meest bekeken in de dagen (vlak) voor het tentamen. Daarnaast worden weblectures goed bekeken op de dag voorafgaand aan het volgende college. Studenten blijken zeer tevreden over de geboden weblectures. Ze vragen er de docent om als het online komen van de colleges door omstandigheden even op zich laat wachten.Alle faculteiten onderschrijven dat er behoefte is aan een dergelijke basisvoorziening. Daarom wordt in 2011 gewerkt aan twee zaken:

  • het verder inrichten van de dienstverlening (project weblectures dienstverlening) 
  • het experimenteren met meer didactische toepassingen (project Video2learn in E-merge verband). 

5. Docentprofessionalisering 

Bij vernieuwing met ICT speelt de individuele docent een cruciale rol. Inzet van ICT vraagt van docenten nieuwe vaardigheden en inzicht in mogelijkheden. In aanvulling op de bestaande, veelal facultaire, ondersteuning is er nu een online cursus over inzet van ICT in onderwijs beschikbaar voor alle docenten van de Universiteit Leiden. Deze cursus is  voor iedereen toegankelijk via het eigen Blackboard account. De cursus is tot stand gekomen via een samenwerkingsverband met de vier E-merge instellingen en 11 internationale universiteiten, en geproduceerd door Epigeum, een aan Imperial College gelieerd professioneel productiebedrijf. In 2011 wordt het gebruik van de online cursus verder gestimuleerd in samenwerking met HRM, de trainers van het ICLON en BKO-coördinatoren. 

6. ICTO-meerjarenplan 2011-2014 

In de eerste helft van 2011 werken we, in overleg met diverse betrokkenen, aan het ICTO-meerjarenplan 2011-2014. Dit plan maakt deel uit van het ICT-meerjarenplan dat eens in de vier jaar wordt opgesteld onder regie van de afdeling Informatiemanagement van het Bestuursbureau. In de loop van juni is het meerjarenplan 2011-2014 in concept gereed. Voor wie zijn geheugen wil opfrissen staat hier het ICT-meerjarenplan 2007-2010. 

Jaarverslag e-elearning divisie 1 LUMC 2010

Binnen het LUMC heeft de afdeling heelkunde van divisie 1 veel bijgedragen aan de productie van medische e-learning binnen MedischOnderwijs.nl. Deze bijdragen komen voor een groot deel voort uit de productie van modules met de auteur omgeving MasterPRO.

MedischOnderwijs.nl is al jaren de spil waar medische e-learning binnen het LUMC om draait en wordt ook buiten het LUMC in de rest van Nederland steeds meer als zodanig ervaren. Vorig jaar participeerden alle Universitaire Medische Centra al in MedischOnderwijs.nl. In 2010 zijn daar twee nieuwe hogescholen bij gekomen, waardoor MedischOnderwijs.nl nu ook de spil lijkt te worden voor het medisch hoger onderwijs. Eén van de nieuwe ontwikkelingen is de lancering van een website met de naam MedischLeren.nl, voor de distributie van complete e-learning cursussen. Het bezit van een eigen Elektronische Leeromgeving is voor gebruikers hierdoor minder noodzakelijk geworden.

Hoogtepunt in 2010 was de organisatie van het 2e MedischOnderwijs.nl symposium, dat niet alleen goed bezocht werd, maar ook uitstekend is verlopen.

Het volledige jaarverslag kunt u hier lezen.

Mobiele website Universitaire Bibliotheken Leiden

Er is een bètaversie van de mobiele website van de Universitaire Bibliotheken Leiden beschikbaar.
Het voorlopige adres is: http://catalogus.leidenuniv.nl/aleph-cgi/m/index.pl.

Deze site maakt het gemakkelijk om op uw mobiele telefoon in de Catalogus te zoeken en in te loggen, boeken aan te vragen en te verlengen. U ziet waar de bibliotheken gevestigd zijn en wanneer ze open zijn. Met een simpele klik op het telefoonnummer belt u direct. Daarnaast kunt u het nieuws van de homepage van de gewone website en de tweets van de bibliotheken volgen. Helaas zijn niet alle pagina’s van de gewone website geschikt voor mobiele toepassingen.

Laat weten wat u ervan vindt

De mobiele website is uiteraard eerst uitvoerig getest. De bibliotheken zijn nu zeer benieuwd naar uw ervaringen. 
E-mail graag uw verbetersuggesties.
 

Van E-coach naar E-coach 2.0

In het eerste kwartaal van 2011 wordt het E-merge project E-coach afgerond. In deze periode gaat het vervolgproject E-coach 2.0 van start.

Waar in het eerste E-coach de nadruk lag op het onderzoeken van de mogelijkheden om probleemstudenten tijdig te signaleren, ligt in E-coach 2.0 de nadruk op de interventies van de studieadviseur om probleemstudenten te ondersteunen en uitval te voorkomen.

In het eerste project werd een zoekvraag op de campus solutions database ontwikkeld, om per cohort een lijst van studenten te kunnen genereren, op volgorde van minste naar beste studieprestatie. In dit project werden bij de projectpartners (Hogeschool Leiden, Haagse Hogeschool en TU Delft) al kleinschalige pilots verricht met e-mail contact met de probleemstudenten om deze aan te zetten een studieplanning te maken en bij problemen contact op te nemen met de studieadviseur.

In E-coach 2.0 zal grootschaliger gebruik gemaakt worden van de mogelijkheden die e-mail contacten naar aanleiding van achterblijvende studieresultaten tussen de studieadviseurs en studenten kunnen bieden. Hierbij zal bij alle participerende instituten het effect van deze interventies met de action research methode onderzocht worden.

Naar verwachting zal in het E-coach 2.0 project, naast het LUMC, plaats zijn voor nog één Leidse faculteit. Bij de uitvoering zal zo goed mogelijk aangesloten worden bij de lopende projecten, zoals het project “Studieplan”, om waar mogelijk elkaar te versterken en overlap te voorkomen.

EZIS training met e-learning voor artsen

Overal in het LUMC zijn werkgroepen actief met het ontwerpen en testen van het basisdossiers en de specialistische dossiers in EZIS. Hoewel de dossiers in detail verschillen, is veel van de functionaliteit binnen de uiteindelijk geïmplementeerde dossiers gelukkig algemeen. Dit maakt het mogelijk om algemeen trainingsmateriaal voor zelfstudie doeleinden te ontwikkelen en op de detailverschillen tussen de specialismen in te gaan in de klassikale trainingen.

In de periode oktober 2010 tot en met februari 2011 is door de e-learning ontwikkelaars van divisie 1 een 16-tal e-learning modules ontwikkeld met als doelgroep artsen die vanaf april met EZIS zullen werken. De e-learning modules behandelen het grootste gedeelte van de functionaliteit in EZIS en vormen een basispakket dat bestudeerd moet worden voordat de klassikale trainingen in maart van start gaan. De e-learning modules worden momenteel voor een laatste controle beoordeeld door 2 eindgebruikers (artsen en ICT-ers) op het gebied van inhoud en gebruiksvriendelijkheid.

Inzet van e-learning voor deze doelgroep en doelstelling heeft als grootste voordeel dat het tijdsonafhankelijk ingezet kan worden, zodat artsen bijvoorbeeld ook tijdens een rustige dienst, of thuis in de avonduren, de leerstof kunnen bestuderen.

De e-learning wordt aangeboden via het learning management systeem (LMS) van bedrijfsopleidingen van het LUMC https://bedrijfsopleidingen.lumc.nl.
Voor de EZIS trainingen is een single-sign-on koppeling gelegd met http://medischonderwijs.nl/.

Artsen en andere LUMC gebruikers worden hierdoor automatisch vanuit het LMS via MedischOnderwijs.nl toegelaten tot de e-learning modules, zonder opnieuw in te hoeven loggen. De resultaten van de e-learning worden bij het afsluiten weer automatisch via dezelfde weg in omgekeerde volgorde geregistreerd in het LMS.

Schrijf je nu in voor SURFcursussen over digitaal toetsen in voorjaar 2011

In het voorjaar van 2011 organiseert SURFacademy weer een groot aantal bijeenkomsten over actuele ICT-thema’s in het hoger onderwijs. Daaronder zijn meerdere workshops over digitaal toetsen, een thema dat nu zeer actueel is aan de universiteit.

Workshop aan de slag met summatief toetsen

Deze workshop gaat op hands-on wijze in op het onderwerp digitaal summatief toetsen. Deelnemers horen tips, adviezen en voorbeelden uit de praktijk en krijgen ruimschoots de gelegenheid om zelf te oefenen. De workshop wordt geleid door toetservaringsdeskundigen van verschillende onderwijsinstellingen, die vanuit best practises toelichten en instrueren.

Workshop aan de slag met formatief toetsen

Deze workshop gaat op hands-on wijze in op het onderwerp digitaal formatief toetsen. Deelnemers horen tips, adviezen en voorbeelden uit de praktijk en krijgen ruimschoots de gelegenheid om zelf te oefenen. De workshop wordt geleid door toetservaringsdeskundigen van verschillende onderwijsinstellingen, die vanuit best practises toelichten en instrueren.

Seminar digitaal toetsen,van beleid naar uitvoering

Tijdens dit seminar delen docenten, beleidsmedewerkers, opleidingsmanagers en ICTO-ers die de meerwaarde van digitaal toetsen hebben ervaren hun praktijkervaringen. De rode draad tijdens dit seminar is: wat is de meerwaarde van digitaal toetsen? Moet digitaal toetsen dagelijkse praktijk voor docenten worden, en wat is daarvoor nodig? Aan de hand van praktijkvoorbeelden en discussie daarover kunnen de deelnemers aan het seminar digitaal toetsen binnen de eigen instelling een stap verder brengen.
Praktische info
Kijk voor het complete programma op de website van SURFacademy of download de flyer. Je kunt je via de website inschrijven voor de verschillende bijeenkomsten. Deelname is in de meeste gevallen kosteloos.

SURFacademy, voor slimme professionals in het hoger onderwijs en onderzoek. 

Aansluitingsmodule studievaardigheden blijft

De aansluitingsmodule studievaardigheden, die leerlingen uit 4, 5 en 6 vwo kunnen volgen ter kennismaking met wetenschappelijk onderwijs, wordt opgenomen in het vaste aanbod van de aansluitingsprogramma’s vwo-wo van de Universiteit Leiden en de Technische Universiteit Delft.

Afronding project
Het SURF-project waarin de Aansluitingsprogramma’s vwo-wo van de Universiteit Leiden en de Technische Universiteit Delft gezamenlijk een aansluitingsmodule studievaardigheden hebben vervaardigd, is inmiddels afgerond. Beide universiteiten hebben besloten om deze module voorlopig gezamenlijk aan te blijven bieden met behoud van de bestaande website

Borrel
Om het project op gepaste wijze af te sluiten, de betrokkenen te bedanken voor hun medewerking en de nieuwe fase van samenwerking te vieren, wordt er een borrel georganiseerd voor iedereen die aan het project heeft mee gewerkt of belangstelling heeft voor de resultaten ervan. Het ontwikkelde materiaal kan tijdens de borrel ingezien worden en er zullen begeleiders uit de test- en pilotfase aanwezig zijn om hun ervaringen te delen.

Datum: woensdag 20 oktober 2010
Tijd: 16.00-18.00 uur
Locatie: Faculty Club, Rapenburg 73, Leiden (informatie over route en parkeren)
Aanmelding:  via Ratna Lachmansingh

Hoe krijg je een verbeterde aansluiting van internationale studenten op het Nederlandse hoger onderwijs?

Het aansluitings-issue van internationale studenten
Het aantal internationale studenten neemt jaarlijks met ongeveer 8% toe. Ook stijgt het aantal internationale studenten bij de Universiteit Leiden.
Het blijkt dat de internationale studenten vaak op twee aansluitingsonderwerpen problemen ondervinden:
*  ze hebben niet voldoende voorkennis (vakinhoudelijk. taal) en
*  ze zijn niet bekend met de cultuur van het Nederlandse hoger onderwijs.
Dit leidt tot studie-uitval in het eerste studiejaar en mindere integratie in de International classroom.

Project acculturatie: online oriëntatie op de Nederlandse onderwijscultuur
Om oplossingen te vinden is binnen het programma National Actieplan E-learning het project acculturatie gestart in 2008. Het project eindigt eind 2010.
Binnen het project zijn negen pilots uitgevoerd om buitenlandse studenten goed voor te bereiden op hun komst naar Nederland. Via een online omgeving kregen ze informatie en/of remedial courses aangeboden in combinatie met aansluiting op de academische onderwijscultuur. Alle online activiteiten vinden plaats voorafgaand aan de komst bij de opleiding in Nederland.

Leidse ervaringen
De opleiding Pedagogiek heeft een online premaster ontwikkeld en uitgevoerd. De studenten maakten een vergelijking van verschillende onderwijsculturen. Op deze wijze haalden studenten onderdelen van het vak Methoden en Technieken in. Ze werden online begeleid, zowel inhoudelijk als praktisch. Lees de opzet van deze premaster en bekijk het filmpje van een studente en de docente over hun ervaringen.

Aanbevelingen voor opleidingen
Wat leveren de negen pilots op voor het versterken van de aansluiting op het Nederlandse hoger onderwijs?

1. Online begeleiding of  contact:
Sommige buitenlandse studenten gaan een onzekere tijd tegemoet door in een ander land te gaan studeren. Zorg dus voor (online) begeleiding of contact, studenten willen graag zo snel mogelijk een antwoord op hun vragen of feedback op hun activiteiten. Contact of begeleiding kan gegeven worden door een docent, of door medestudenten (die ook naar Nederland gaan), of door Nederlandse studenten. Het feit dat ze al mensen kennen, schept (zelf)vertrouwen en neemt een stuk onzekerheid weg.
Voorbeelden uit het project acculturatie: het buddysysteem van de HsZuyd (derde filmpje)

2. Verwachtingsmanagement.
Wees expliciet in wat je van studenten verwacht, en hoe er gewerkt c.q. gestudeerd wordt in Nederland. In de pilots werd dit gedaan door informatieverstrekking, door buitenlandse studenten opdrachten te laten uitwerken zoals dit in Nederland gaat, door te laten zien hoe hier hoorcolleges in het Engels worden gegeven, door zelf te oefenen met Engels, door online groepswerk te doen en daarop te reflecteren.
Voorbeelden uit het project acculturatie: Technische Universiteit Delft, Universiteit Leiden en Universiteit Maastricht.

Met deze twee punten werk je als opleiding aan de ‘academic adjustment’ dat wil zeggen: de binding met de instelling, en aan bewustwording rondom de academische onderwijscultuur en de daarbij gevraagde kennis en vaardigheden en houding. Academic adjustment is (met enige voorzichtigheid gesteld) een goede voorspeller voor studiesucces van buitenlandse studenten in het eerste jaar (gemiddeld cijfer na 1 jaar, aantal ECTS punten naar 1 jaar).

Tot slot: wat je geeft krijg je terug?
Internationalisering is een belangrijk onderwerp voor de Universiteit Leiden. Het aantal studenten in de instroom van de Masters kan omhoog. Het werven van internationale studenten vraagt om een goede ontvangst, en die begint al met de voorbereiding van buitenlandse studenten voorafgaand aan de komst in Nederland. Hoe beter zij zijn voorbereid, hoe beter zij een beeld hebben hoe het studeren in Nederland gaat, hoe beter hun aansluiting is wat betreft voorkennis (vakinhoudelijk maar ook taal of onderzoeksvaardigheden), des te groter is de kans dat zij succesvol het eerste jaar doorlopen. Een goede begeleiding of contact is daarbij essentieel.

Nieuwsgierig? Klik voor meer informatie op: project acculturatie
Of  mail naar: Ria Jacobi