Groeiende aandacht voor digitale tussentoetsen

De interesse aan de universiteit voor formatief (niet certificerend) digitaal toetsen groeit. Deze interesse bleek onder andere tijdens het ICTO seminar in juni. Gastspreekster van de UvA Nynke Bos gaf hier de aanwezigen een overzicht van de overwegingen en aandachtspunten bij digitaal toetsen (bekijk de link naar video-opname -15 minuten- en power point presentatie).

Tussentijds toetsen ter verbetering van studiesucces 

Tussentijds toetsen heeft de potentie om het studierendement en van de kwaliteit van het leerproces te verhogen. Op verzoek van de stuurgroep Digitaal Toetsen verwerkte het ICLON onderzoek daarnaar in een adviesnotitie “Digitaal toetsen en studiesucces”.
Directe effecten van digitaal toetsen op studiesucces en in algemene zin op het leren van studenten zijn vooralsnog nauwelijks gevonden. Er bestaat wel een substantiële hoeveelheid wetenschappelijke literatuur met betrekking tot de impact van toetsing in het algemeen op het leren van studenten. ICT kan dit helpen realiseren.
Positieve effecten van toetsing op leren en studiesucces worden vooral gevonden bij:

  1. frequenter toetsen, zodat studenten regelmatig leren, en (hieruit volgend)
  2. tijdige en gerichte feedback, die niet alleen inzicht geeft in wat fout gaat, maar vooral ook wat de student moet doen of leren om het gewenste resultaat te bereiken (feedforward).

De notitie bevat voor beide punten aanbevelingen voor wie met digitaal toetsen aan de slag gaat.  Meerdere initiatievenMomenteel  zijn er meerdere initiatieven binnen de faculteiten gaande om formatief toetsen in te zetten:

  • Geschiedenis en Culturele Antropologie zijn in november 2011 gestart met een pilot in het kader van het E-merge project Van Pionier naar Mainstream; een evaluatie en casusbeschrijvingen worden voor de zomer van 2012 verwacht.
  • verschillende pilots uit het nieuwe universiteitsbrede Blended Learning project voor 2012 waaraan vrijwel alle faculteiten deelnemen, beogen formatief toetsen in te zetten;
  • de SURFtender over toetsen en toetsgestuurd leren, waarvan begin 2012 bekend wordt welke projecten gehonoreerd worden. Vanuit Leiden zijn vier partijen betrokken bij een projectvoorstel samen met andere instellingen voor hoger odnerwijs: FdR met wekelijkse tussentoetsen; de UBL met toetsgestuurd leren van informatievaardigheden; de Lerarenopleiding; en het VWO/WO programma met intakeassessment ten behoeve van intakegesprekken.

Geen gecontroleerde toetslokatie nodig

Formatief digitaal toetsen kan in principe via Blackboard en in een niet gecontroleerde omgeving plaatsvinden, en vereist daarmee geen investering in een toetslokatie. Dit in tegenstelling tot summatief (certificerend) toetsen. Begin dit jaar berichtten we u over een onderzoek naar de exploitatie van een toetslokatie voor digitale afname van tentamens groepen van 250 of meer studenten.. Dit onderzoek heeft inzicht opgeleverd in tarieven per tentamentafeltje. De betrokken faculteiten verwachten op basis van deze tarieven nog niet veelvuldig gebruik te gaan maken van zo’n voorziening. Het initiatief voor een grootschalige toetslokatie is hiermee voorlopig in de ijskast beland.

Bijdrage van Marja Verstelle, Programmamanager ICTO Universiteit Leiden 

Innovatieregeling Learning Analytics

Om te verkennen welke mogelijkheden Learning Analytics biedt om kwaliteit van het onderwijs te verbeteren, voert SURFfoundation een bescheiden Innovatieregeling Learning Analytics uit. Binnen deze regeling kunnen instellingen voor hoger onderwijs subsidie ontvangen voor het uitvoeren van grassrootsprojecten.

Analyse studentdata

Learning Analytics richt zich op de analyse van studentdata. Het gaat dan bijvoorbeeld over gegevens over online studentgedrag of gegevens over studievoortgang. Analyse van deze data kan waardevolle feedback verschaffen aan studenten en docenten tijdens het onderwijsproces. Zo kan een docent zien hoe vaak studenten gebruik maken van cursusmateriaal en of studenten oefentoetsen hebben gemaakt, en kan een student feedback krijgen over zijn eigen studiegedrag en hoe zijn voortgang zich verhoudt tot zijn medestudenten.

Innovatieregeling

Projectvoorstellen ontvangen een financiële bijdrage van maximaal 10.000 euro om in maximaal 7 maanden (29 februari – 30 september 2012) projecten uit te voeren die voorbeelden van de mogelijkheden die Learning Analytics voor het onderwijs kunnen bieden zichtbaar maken. Subsidietoekenning vindt plaats op basis van matching; de deelnemende instellingen matcht ten minste 50% van het totale projectbudget. Bij de maximale subsidie van 10.000 euro dient 5.000 euro worden bijgedragen door de instelling. Er is een totaal budget van 60.000 euro beschikbaar voor het financieren van grassrootsprojecten binnen de regeling.

Deadline

20 december 2011 is de deadline voor eerste versie projectaanvragen.

Meer informatie

 
Bijdrage van Marja Verstelle, Programmamanager ICTO Universiteit Leiden  

Universiteit Leiden start met ‘Mobiele Apps’

Mobiele apps is het ontsluiten van gegevens via een mobile device. De mobiele apps zijn te downloaden op een mobile device zoals een smartphone of een tablet. Met deze apps kan informatie worden bekeken die speciaal is ontworpen voor een klein scherm.Voor Universiteit Leiden betekent ‘mobile’ dat er verschillende apps van Universiteit Leiden beschikbaar komen voor een mobile device. De informatie die mobiel kan worden ontsloten is zeer gevarieerd. Te denken valt aan een mobiele versie van de electronische leeromgeving Blackboard, een nieuwsbrief, informatie uit de e-gids, plattegronden van gebouwen van de universiteit, bibliotheeksystemen, uSis, het online address book en nog veel meer.

Uit een enquete onder Leidse studenten is gebleken dat zij mobiele apps missen. Afgezien van de uitkomsten van de enquete is er wereldwijd een explosieve toename in het gebruik van mobile devices en kan de universiteit niet voorbijgaan aan deze ontwikkelingen. Er is daarom gekeken of er geld vrij gemaakt kon worden om te starten met het ontsluiten van mobiele apps. Dit is inmiddels gelukt en het project ‘Mobile’ kan per 1 januari 2012 starten. De verwachting is dat de eerste mobiele apps vanaf maart 2012 beschikbaar zullen zijn.

 

Bijdrage van Jiska Memelink, Functioneel Beheerder Blackboard 

Didactische toepassingen van weblectures: 4 pilots in volle gang

Op 28 februari jongstleden is er o.a. via dit blog een oproep geweest voor deelname aan het videoproject Video2learn, een samenwerking tussen TU Delft, HHS, HL en Universiteit Leiden (E-Merge). Karel Roos leidt het project binnen onze universiteit. 

De bedoeling van dit project is om video breder en effectiever in te zetten door een combinatie van activiteiten:

  • Verkennende fase: wat gebeurt er al met video in het hoger onderwijs in Nederland en omstreken op technisch en onderwijskundig gebied? Het inmiddels opgeleverde rapport Tour d’Horizon is voor iedereen te downloaden.
  • Pilots binnen de vier instellingen, die op verschillende manieren video inzetten. Dit onderdeel vormt de ruggengraat van het project.
  • Ontsluiten van de resultaten van de casestudies, in nauwe samenwerking met de betrokken docenten.

Op dit moment lopen de pilotprojecten bij de diverse instellingen; bij Universiteit Leiden gaat het om de 4 hieronder beschreven pilots. Volgens de planning kunnen we in december de casussen, met videomateriaal, publiceren.

FSW

Een reeks opgenomen colleges voor pre-master studenten, gecombineerd met online spreekuur. Via het opnemen van colleges een inhaal-gelegenheid bieden wat gezien de doelgroep (mensen met drukke banen) relevant is. De didactische meerwaarde is vooral interessant omdat de weblectures gecombineerd worden met een online spreekuur dat ook wordt opgenomen. Een interessant aspect is dat de docenten op basis van de gebruiksstatistieken hun volgende colleges zonodig zullen aanpassen. Deze pilot zal een scenario opleveren dat bruikbaar is voor andere pre-masters en deeltijdopleidingen.

LUMC

Opnames van lesgevende 3e jaars studenten die 1e- en 2e jaars studenten biomedische (basis-)begrippen uitleggen, waardoor o.a. de relevantie van die basisvakken voor klinische vakken in het 3e jaar inzichtelijk worden. Daarbij wordt nagegaan of het ontwikkelen van videopresentaties een effectieve methode is voor studenten om onderwijs te leren ontwerpen en verzorgen voor collega-studenten. Tevens zullen er presentaties opgenomen worden zonder publiek en zullen er in deze opnames fragmenten gemonteerd worden met o.a. animaties.

Wat deze pilot interessant maakt is dat het gaat om opnames door studenten voor studenten. Het is op doordachte wijze ingebed in het onderwijsprogramma.

Deze pilot zal een scenario opleveren dat voor elke opleiding bruikbaar is. 

RECHTEN

Deze pilot is interessant omdat het gaat om het bieden van 5 minuten-filmpjes/-screencasts met uitleg van lastige concepten begrippen uit het Nederlandse Goederenrecht en – Faillissementrecht zodat deze any time any place bekeken kunnen worden. Powerpointanimaties spelen daarbij een belangrijke rol. Het gaat om filmpjes die meerdere jaren inzetbaar zijn. Studenten zullen tijdens colleges expliciet uitgenodigd worden om hun voordeel te doen met deze extra uitleg. Bovendien is het interessant dat de filmpjes voor verschillende devices waaronder ook smartphones worden aangeboden.

Deze pilot kan een scenario opleveren voor elke (grotere) bacheloropleiding die voor meerdere jaren op deze manier bekende struikelblokken op een extra manier kan uitleggen.

BIOLOGIE

Deze pilot biedt op diverse manieren extra voorbereidend materiaal aan studenten over lastige onderwerpen: interview met buitenlandse expert, theorie, screencasts/tutorials, (opnames van -) webconferences etc. Ook deze pilot kan een scenario opleveren dat voor elke (grotere) bacheloropleiding interessant is waar zich jaarlijks dezelfde struikelblokken in de materie voordoen. Het spreekt ook aan dat de opleiding, door voorbereiding via video te stimuleren, beoogt de colleges zelf interactiever op te zetten.

Verdere informatie over dit E-merge project kun je hier vinden.

 

Bijdrage van Karel Roos, coördinator Video2Learn voor de Universiteit Leiden 

Neem deel aan Leids “webinar” op 31/10 door Prof. Katzy over Open Learning Lab

Titel: 
Open Learning Lab

Door wie 
Prof. B. Katzy

Datum en tijd
maandag 31 oktober 13-14 uur

Vorm 
Webinar

Inhoud van de webinar
Hoe kun je de online samenwerking optimaliseren bij de masteropleiding ICT&Business via online Open CourseWare? Over de vakken heen, van de masteropleiding ICT&Business, hangt een online community bestaande uit studenten en docenten. Deze community heeft, als het ware, de functie van een paraplu. Vanuit deze vakken wordt de te behandelen leerstof verdeeld over de studenten. Studenten schrijven gezamenlijk papers, presenteren, reviewen. Op deze manier wordt alle leerstof van een mastervak behandeld. Daar waar nodig is, voegt de docent en d experts expertise en content (artikelen, presentaties) toe. In de community komen alle activiteiten samen, het biedt een levendige en rijke omgeving voor het gezamenlijk schrijven en de voorbereidingsactiviteiten. Men start dus niet bij de content maar bij het onderwijsproces: het gezamenlijk produceren van kennis. De kennisproducten worden gepubliceerd als Open CourseWare. Men creëert als het ware een Open Living lab.

Wat is de visie achter deze insteek van creëren van OER? Waarom is het alleen publiceren van content niet genoeg? Waarom is het belangrijk studenten te betrekken? Hoe wordt tegen OER aangekeken? Wat is of zou het doel, de uitwerking (door studenten) moeten zijn van OER?
In de webinar bespreken we dus, in een interactieve sessie, een andere aanpak van het creëren van OER.

Meer informatie en (kosteloos) aanmelden
Op de website van Open Learning Lab

 

Seminar ICT&Onderwijsbeleid Universiteit Leiden: presentaties online te bekijken

Op maandagmiddag 6 juni 2011 kwam een gezelschap bijeen van 60 betrokkenen over het ICT&Onderwijsbeleid van de universiteit: bestuurders, docenten, studenten, adviseurs, Informatiemanagers, ICTO coördinatoren, Onderwijsdirecteuren en beleidsmedewerkers. Ook schoven gasten aan vanuit de zusteruniversiteiten van Leuven, Delft en UvA.  

Doel van de middag was via presentaties, plenaire discussies en rondetafelgesprekken verdere input leveren voor het ICTO meerjarenplan 2011-2014 in wording. In dit doel is de middag geslaagd. In grote lijnen werd de concept meerjarenstrategie door de discussies bevestigd. Voor sommige thema’s werd de insteek of prioritering aangescherpt (zoals de verschuiving van aandacht voor summatief naar formatief digitaal toetsen). Ook werden nieuwe zaken vanwege de goede ontvangst op de middag aan de meerjarenplannen toegevoegd, zoals het universiteitsbreed invoeren van stemkastjes.   

De opnames van de presentaties zijn ook voor wie er niet bij kon zijn aanbevelenswaardig:

  • Themasessie  1:Open Courseware, Presentatie en discussie Prof. dr. Frederik Truyen Coordinator ICT Group Humanities and Social Sciences – K.U. Leuven.  Head Information Systems Services – Faculty of Arts (power points zijn ook apart te bekijken)
  • Themasessie 2: Digitaal Toetsen, Presentatie en discussie, Drs. Nynke Bos Coördinator Onderwijstechnologie, AMC-UvA (power points zijn ook apart te bekijken)

Van de bijeenkomst is een website samengesteld met foto’s, weblectures, de slides van de verschillende presentatoren en de verslagen van de rondetafeldiscussies. Eind 2011 zal naar verwachting het meerjarenplan definitief vastgesteld worden en via dit ICTO weblog beschikbaar komen.   

 

Bijdrage van Marja Verstelle, Programmamanager ICTO Universiteit Leiden  

E-Merge studiedag over instroom-doorstroom-uitstroom op 22 november 2011

E-Merge instroom-doorstroom-uitstroomdag 22 november 2011

ICT speelt een belangrijke rol bij het bevorderen van studiesucces: van instroom tot doorstroom. Leiden werkt daarin samen met regionale partners in het E-Merge consortium (Universiteit Leiden, TU Delft, Hogeschool Leiden en Hogeschool Den Haag) .

Op 22 november aanstaande organiseert Emerge een dag vol praktische en inspirerende lezingen en workshops door onderzoekers en projectleiders over het bevorderen van instroom, doorstroom en uitstroom.
De vraag of en hoe de projecten bijdragen aan studiesucces staat daarbij centraal. Effectiviteit en samenhang van studiesucces-interventies en het beleid hieromtrent van onze instellingen.

Praktische informatie

Lees meer over het programma.

Voor wie? De dag is interessant voor opleidingsmanagers en -coördinatoren, beleidsmedewerkers, studiebegeleiders, ICTO-medewerkers en adviseurs op terreinen van studieadvies, werving, studiebegeleiding en kwaliteitszorg.

Locatie is Faculteit Sociale Wetenschappen, Universiteit Leiden.

Via de volgende link kunt u zich aanmelden.

Deelname is gratis voor medewerkers van de Universiteit Leiden en collega’s van de andere E-Mergeinstellingen, anderen betalen 50 euro.

Het Scriptierepositorium: archief, inspiratie en etalage in één

Scripties online zichtbaar maken voor de buitenwereld, scripties per opleiding doorzoeken in een digitaal archief; het wordt mogelijk met het Scriptierepositorium van de Universitaire Bibliotheken Leiden. Deze nieuwe dienst is een apart onderdeel van het Leids Repositorium, en inmiddels zijn de eerste scripties online beschikbaar.

Het gaat vooralsnog om een pilot met enkele opleidingen van de faculteiten Geesteswetenschappen, Sociale Wetenschappen en Archeologie (BA, MA en/of Research MA). Afstudeerders van deze opleidingen voeren sinds de zomer hun scriptie in in het Repositorium. 

Scripties zijn voortaan op een centrale plek te vinden en bovendien is het archief op verschillende wijzen doorzoekbaar. Studenten kunnen in het archief struinen en zich oriënteren op het schrijven van een scriptie. Bovendien kunnen zij hun eigen scriptie aan de buitenwereld laten zien en ernaar verwijzen bij sollicitaties of de aanmelding voor een vervolgstudie. Ook voor opleidingen kan het scriptiearchief als online visitekaartje dienen, en opleidingen hoeven scripties niet meer fysiek te archiveren. Vanzelfsprekend is het openbaar beschikbaar stellen van onderzoeksresultaten ook bevorderlijk voor het wetenschappelijk proces als geheel. 

De invoer van de scripties verloopt aan de hand van een aantal procedures. Studenten van deelnemende opleidingen voeren hun scriptie na goedkeuring door de begeleider zelf in, waarna een controleslag door een ondersteunende medewerker van de opleiding plaatsvindt. Indien nodig kan een scriptie onder embargo worden geplaatst; hiervoor gelden formele criteria zoals privacy, auteursrecht of verder onderzoek.

De pilotfase duurt tot het eind van het jaar, daarna wordt er geëvalueerd en worden systeem en procedures zo nodig bijgesteld. Vanaf februari kunnen opleidingen die willen deelnemen aan het Repositorium zich melden bij de Bibliotheek.  
 

Lees ook: 

 
 
Bijdrage van Cynthia van der Brugge, projectleider Scriptierepositorium
 

 

Videotours en tutorials van de bibliotheken

Sinds enige tijd wordt door de bibliotheken van de Universiteit Leiden (UBL) hard gewerkt aan een serie filmpjes waarin kennisgemaakt wordt met de locaties en diensten van de bibliotheek. Per bibliotheeklocatie wordt een virtuele rondleiding aangeboden, die bestaat uit een impressie van de betreffende bibliotheek, een kort filmpje over lenen en een korte impressie van de digitale collecties van UBL. Inmiddels zijn de virtuele rondleidingen voor de Bibliotheek Sociale Wetenschappen en voor de UB gereed. Binnenkort wordt er gefilmd bij de Bibliotheek Rechten. Als laatste zal de Bibliotheek Wiskunde en Natuurwetenschappen volgen.

De virtuele rondleidingen vormen een onderdeel van een uitgebreid pakket digitale instructies van de bibliotheken. Dit pakket, de Toolbox, bevat tevens twee tutorials waarmee studenten kunnen leren werken met de Catalogus en de Digitale Bibliotheek. Ook kan er gebruik gemaakt worden van een assessment, waarbij de deelnemer adviezen krijgt over te volgen onderdelen in de Toolbox. De Toolbox is in Nederlands en Engels beschikbaar. Het assessment is uitsluitend Nederlandstalig.

Het was tot voor kort gebruikelijk dat de bibliotheken aan het begin van het collegejaar rondleidingen en instructies in het gebruik van de Catalogus verzorgden. Dat doen we nu niet meer; we bieden hiervoor nu de digitale varianten aan. Dat doen we omdat we onze aandacht verleggen naar cursussen waarbij onze inzet méér nodig is: zo hebben we nu een cursus "Start een scriptie", een cursus "Beoordelen van informatie" en een cursus "Plagiaatpreventie" in ons aanbod. Ook verzorgen we Engelstalige Library Crash Courses voor instromende buitenlandse masterstudenten. Natuurlijk bieden we ook nog steeds de cursus "Informatie vinden" aan, waarin studenten aan de hand van hun eigen onderwerp aan de slag gaan.

De Toolbox kan eenvoudig worden opgenomen in Blackboard; het assessment is uitsluitend via Blackboard toegankelijk. Vragen over deze diensten kunt u stellen aan uw vakreferent. Meer informatie is te vinden op onze website.

Bijdrage van Anneke Dirkx, Hoofd Informatie en gebruikersondersteuning, UB Leiden 

EZIS training met e-learning voor verpleegkundigen en polimedewerkers

2010: E-learning voor artsen

In 2010 werd voor de initiële training van artsen met EZIS een 16-tal e-learning modules ontwikkeld door de e-learning ontwikkelaars van divisie 1. Dit basispakket over de algemene functionaliteit van EZIS werd ingezet om artsen zich zelfstandig en in eigen tempo te laten voorbereiden op de klassikale trainingen, voorafgaand aan de ingebruikname van EZIS.

Het basispakket over EZIS voor artsen werd door 1.034 verschillende artsen bestudeerd in 15.044 verschillende onderwijsmomenten. Elke arts bestudeerde gemiddeld 14 modules gedurende totaal 2.5 uur. In de tabel is de verdeling van de onderwijsmomenten over de verschillende modules weergegeven.

De gebruikerservaringen waren gemengd positief:

Van: “…..wij vonden het heel belangrijk op eigen tempo een beetje kennis te maken met EZIS alvorens wij vandaag de officiële cursus hebben gedaan…..” en “duidelijke en overzichtelijke module”.

Tot: “Ik vond het een onoverzichtelijk geheel.” en “Niet alle vragen zijn even duidelijk gesteld. Ook is het hinderlijk dat de schermen niet geheel op mijn beeldscherm passen….” .

Na de ingebruikname van EZIS bleef dit e-learning pakket beschikbaar voor nieuwe medewerkers en co-assistenten en werd al het gebruikerscommentaar geëvalueerd en zijn alle modules waar mogelijk herzien.

2011 E-learning voor verpleegkundigen en polimedewerkers

Naar aanleiding van de succesvolle inzet van e-learning in het initiële trainingstraject van EZIS voor artsen, werd besloten ook een set van 8 e-learning modules te ontwikkelen voor verpleegkundigen en een set 11 modules voor polimedewerkers. Deze sets zijn bedoeld voor nieuwe werknemers, om zich zelfstandig en in eigen tempo in EZIS in te kunnen werken. De ontwikkeling van deze sets is gestart in mei 2011 en wordt naar verwachting eind september 2011 afgerond.

De e-learning zal worden aangeboden via het learning management systeem (LMS) van bedrijfsopleidingen van het LUMC.

Met behulp van een single-sign-on koppeling met MedischOnderwijs.nl worden medewerkers automatisch vanuit het LMS via MedischOnderwijs.nl toegelaten tot de e-learning modules, zonder opnieuw in te hoeven loggen. De resultaten van de e-learning worden automatisch teruggeschreven in de gegevens van het LMS.

 

 

 Bijdrage van Sylvia Eggermont, E-learning ontwikkelaar LUMC